PLATT MAGE PÅ NOLLTID

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 9 -

Med det här pas­set kan du gö­ra dig av med det där en­vi­sa fet­tet runt mid­jan. Du kan mins­ka, for­ma och stär­ka din bål snabbt och sä­kert ge­nom med 10 mi­nu­ter trä­ning var­je dag.

NÅ­GOT VI AL­LA kan enas om är att det är svårt att hål­la sig i form, sär­skilt i en hek­tisk var­dag. Kanske ver­kar det till och med bli svå­ra­re med åren, sär­skilt när det kom­mer till mag­musk­ler­na. Allt från full­bo­ka­de da­gar till av­ta­gan­de ämnesomsät­tning kan le­da till att mag­fet­tet sät­ter sig och häng­er kvar, vad du än gör. Med det här trä­nings­pas­set kan du änt­li­gen bry­ta den då­li­ga tren­den.

1. MAGTVIST MED ARMSVEP

Sitt på gol­vet med knä­na böj­da och föt­ter­na höft­brett isär. Ha ar­mar­na ut­sträc­ka i bröst­höjd. An­das in, och an­das ut sam­ti­digt som du rul­lar ned med över­krop­pen och sve­per hö­ger arm ut mot si­dan och bak­åt. An­das in när du åter­går till start­po­si­tion, och uppre­pa se­dan på mot­satt si­da. Fort­sätt väx­la si­da ef­ter var­je re­pe­ti­tion.

2. HELKROPPSS­AX MED RUMPLYFT

Ligg på rygg med knä­na böj­da och föt­ter­na platt mot gol­vet. Pres­sa ma­gen mot rygg­ra­den och pres­sa länd­ryg­gen mot gol­vet. Håll kvar den po­si­tio­nen sam­ti­digt som du lyf­ter upp knä­na ovan­för höf­ter­na och sträc­ker upp ar­mar­na ovan­för hu­vu­det. Håll ryg­gen mot gol­vet sam­ti­digt som du sträc­ker ut väns­ter ben och hö­ger arm. Åter­gå till start­po­si­tion och uppre­pa på mot­satt si­da. Pres­sa se­dan in ma­gen och lyft rum­pan någ­ra cen­ti­me­ter från gol­vet. Det är en re­pe­ti­tion.

3. VÄX­LAN­DE TÅNUDD MED BÖJ­DA KNÄN

Ligg på rygg med knä­na böj­da di­rekt över höf­ter­na och ax­lar­na upp­lyf­ta. Pres­sa länd­ryg­gen mot gol­vet och ma­gen mot rygg­ra­den. Nud­da lång­samt med en fot i gol­vet och åter­gå se­dan till start­po­si­tion. Uppre­pa på mot­satt si­da. Väx­la ben mel­lan var­je re­pe­ti­tion.

4. GUNGANDE PLANKA

Bör­ja i en un­derarms­plan­ka, med arm­bå­gar­na di­rekt un­der ax­lar­na samt höf­ter och ax­lar i en rät lin­je. Gunga för­sik­tigt med krop­pen fram och till­ba­ka, så att hä­lar­na rör sig över tår­na. Fort­sätt gunga och ar­be­ta ak­tivt med bå­len un­der he­la rö­rel­sen.

EXPERTENS TIPS Åter­gå till start­po­si­tion ef­ter var­je re­pe­ti­tion för att för­säk­ra dig om att länd­ryg­gen är pres­sad mot gol­vet.

EXPERTENS TIPS Pres­sa in ned­re de­len av ma­gen och håll brös­tet upp­rätt.

Fan­tas­tis­ka mag­musk­ler Job­ba med ma­gen ur al­la vinklar för att skulp­te­ra var­je cen­ti­me­ter.

EXPERTENS TIPS Låt in­te nac­ken sträc­kas el­ler ryg­gen bö­jas.

EXPERTENS TIPS Spänn lå­ren och rum­pan. Låt in­te höf­ter­na sjun­ka ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.