SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 11 -

31. Stäng av al­la skär­mar långt in­nan säng­dags

Elektro­nis­ka skär­mar, som din da­tor och mo­bil, av­ger ljus i det blå spektru­met och stör söm­nen. ”De mins­kar pro­duk­tio­nen av hor­mo­net me­la­to­nin, som hjäl­per till att för­bätt­ra söm­nen när det når din nät­hin­na”, för­kla­rar Ro­bert Ro­sen­berg vid Sleep Disor­ders Cen­ter of Pre­scott Val­ley, USA.

32. Sva­ra på mejl öga mot öga

”Det är in­te ba­ra trev­li­ga­re, det tving­ar dig ock­så att gå. Det är nå­got du bor­de gö­ra en gång i tim­men om du job­bar stil­la­sit­tan­de”, sä­ger Mart­ha Gu­la­ti, chef för fö­re­byg­gan­de kar­di­o­lo­gi vid Ohio State Uni­ver­si­ty Wex­ner Me­di­cal Cen­ter. Stu­di­er vi­sar sam­band mel­lan vik­tök­ning och säm­re hjärt­häl­sa.

33. Tes­ta mas­sa­ge­bol­lar för hän­der och föt­ter

När mas­sa­ge­bol­lar el­ler skum­rul­lar an­vänds kan de lind­ra öm­het och smär­ta samt öka cir­ku­la­tio­nen i di­na problemomr­åden.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.