7 ÖVER­RAS­KAN­DE SNAB­BA RECEPT PÅ NYTTIGA MÅL­TI­DER

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 14 - AV KHALIL HYMORE

Det går att la­ga mat på ba­ra 10 mi­nu­ter. Att an­vän­da des­sa sju in­gre­di­en­ser spa­rar tid och gör li­vet enkla­re.

FÖRR SLET KVIN­NOR i fle­ra tim­mar om da­gen för att la­ga mat och stä­da upp ef­teråt. Nu går det att la­ga nyt­tig mat på nolltid. Ja, det är sant! Allt du be­hö­ver gö­ra är att hit­ta smar­ta gen­vä­gar i mat­pla­ne­ring­en, och des­sa sju in­gre­di­en­ser hjäl­per dig dit. Du kom­mer att spen­de­ra mind­re tid i köket och få mer tid över till sa­ker du äls­kar.

Den här hem­la­ga­de thai­piz­zan kan för­bätt­ras (och gö­ras snab­ba­re) med en vik­tig in­gre­di­ens. Köp en fär­diggril­lad kyck­ling och hac­ka upp den. Det kan spa­ra dig upp till en tim­me i för­be­re­del­ser. Gör det­ta var­je gång re­cep­tet krä­ver en gril­lad kyck­ling och du kom­mer bli klar snab­ba­re var­je gång.

THAIKYCKLI­NGPIZZA

Snabb­ko­kan­de havregryn kan spa­ra dig upp till 30 mi­nu­ter. Snabb­hav­re­gry­nen in­ne­hål­ler fort­fa­ran­de full­korn, de har ba­ra pressats ihop mer än van­li­ga havregryn. Le­ta ef­ter eko­lo­gis­ka al­ter­na­tiv för att slip­pa ke­mi­ka­li­er i fru­kost­skå­len.

SNABBHAVRE­GRYN MED KAKAO OCH ROSTAD KOKOS

Yog­hurt spa­rar dig upp till 10 mi­nu­ter. För­u­tom att va­ra den snab­bas­te häl­so­sam­ma fru­kosten som finns, fun­ge­rar den som det som en krämig kom­plet­te­ring till ut­sök­ta mål­ti­der. An­vänd för att ma­ri­ne­ra kött el­ler som bas för dipp, sop­por och så­ser.

FRUKOSTSKÅ­L MED FRUKT OCH YOG­HURT

Ägg kan spa­ra dig upp till 20 mi­nu­ter ge­nom att bli en god mid­dag snab­ba­re än nå­got an­nat pro­te­in i kyl­skåpet (biff, kyck­ling el­ler to­fu). Den här su­per­ma­ten kan va­rie­ras i oänd­lig­het, bland an­nat till ome­let­ter, smör­gå­sar och sop­por.

GRE­KISK AVGOLEMONO­SOPPA MED KYCK­LING OCH ÄGG

Kon­ser­ve­ra­de bö­nor kan spa­ra dig upp till 16 tim­mar. Kon­ser­ve­ra­de bö­nor ad­de­rar fib­rer och pro­te­in till mål­ti­der bil­ligt och en­kelt. Lägg till i sop­por, stuv­ning­ar och sal­la­der ,el­ler gör dem till en puré el­ler sau­té.

BÖNBURGARE

Frus­na grön­sa­ker kan spa­ra dig upp till 30 mi­nu­ter – och de kan fak­tiskt va­ra häl­so­sam­ma­re. Grön­sa­ker som ploc­kats i bäs­ta skick och se­dan fru­sits in­ne­hål­ler of­ta mer nä­rings­äm­nen än färs­ka grön­sa­ker som le­gat ute för länge.

RÄKOR, OKRA, BÖ­NOR OCH RIS

Fryst rå­ris spa­rar dig upp till 1 tim­me. Det är fyllt med li­ka myc­ket full­korn och fib­rer som ny­kokt ris, men är klart på någ­ra mi­nu­ter. Följ in­struk­tio­ner­na på pa­ke­tet och lägg in det i mikrovågsu­g­nen – el­ler ko­ka och frys in på egen hand.

STEK OCH BRUN RISSALLAD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.