SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 14 -

37. Ät sar­di­ner två gång­er i vec­kan

De är ful­la av pro­te­in och ome­ga­3, och de­fi­ni­tivt vär­da en plats på tall­ri­ken.

38. Gör egen sal­lads­dres­sing

Skippa fär­digså­ser på flas­ka. Allt du be­hö­ver är ett par färs­ka in­gre­di­en­ser för att få fram det bäs­ta i di­na grön­sa­ker.

39. La­ga mat med blod­trycks­sän­kan­de ör­ter

Lägg till des­sa su­perkryd­dor i di­na recept: mald krydd­nej­li­ka, mald krydd­pep­par, sal­via, mej­ram, mald ore­gano och tim­jan.

40. Bli soc­kers­mart

Många äter sto­ra mäng­der soc­ker och en del livs­me­del in­ne­hål­ler för­vå­nan­de hö­ga hal­ter. Ta till­ba­ka kon­trol­len med The Su­gar Smart Di­et, av An­ne Alex­an­der (pub­li­ce­rad av Ro­da­le som ock­så lig­ger bakom den här boken samt Pre­ven­tion).

41. Lad­da med full­korn

”Om du kän­ner dig gri­nig är det bäs­ta att äta ett kol­hyd­ra­trikt full­korns­snack, då bor­de du bli på bätt­re hu­mör in­om en halv­tim­me”, sä­ger di­e­tis­ten Eli­za­beth So­mer, för­fat­ta­re av Eat Your Way to Sexy.

42. Ko­ka kå­len

”Om du tilla­gar kål och häl­ler av vatt­net tar det bort myc­ket av ox­al­sy­ran, som kan bi­dra till njursten”, sä­ger Asprey. Välj kål­sor­ter som har mind­re ox­al­sy­ra, ex­em­pel­vis svart­kål, och ko­ka tills den mjuk­nat.

43. Vec­ko­hand­la till smoothies

”För att gö­ra det lätt att slänga ihop en dag­lig smoot­hie bör du fyl­la på in­gre­di­en­ser i al­la des­sa ka­te­go­ri­er: väts­kor, frä­scha grön­sa­ker, färsk el­ler fryst frukt, nöt­ter och frön”, sä­ger Tess Mas­ters, som går un­der smek­nam­net The Blen­der Girl.

44. För­be­red smoot­hie­pa­ket för vec­kan

Lägg al­la fas­ta in­gre­di­en­ser i plast­på­sar. Bör­ja med tunga in­gre­di­en­ser, följt av grön­sa­ker och till sist mju­ka livs­me­del. Skriv ned väts­kan du be­hö­ver läg­ga till på fram­si­dan av var­je på­se och frys tills du be­hö­ver dem.

45. Gör smoot­hi­e­dis­ken smidigare

Fyll upp bä­ga­ren till hälf­ten med varmt vat­ten och en drop­pe disk­me­del ef­ter att du hällt upp din smoot­hie. Mixa i 30 se­kun­der, skölj ur och låt luft­tor­ka. Voilá!

46. Gör en vec­ko­plan

För­u­tom att va­ra tren­di­ga är skriv­tav­lor ock­så ett bra sätt att or­ga­ni­se­ra tan­kar­na på. Det kan gui­da mun­nen till en häl­so­sam mål­tid i slu­tet av da­gen.

47. Top­pa fru­kosten med ka­nel

Ka­nel har vi­sat sig mins­ka in­su­l­in­re­si­sten­sen och kan hjäl­pa till att sän­ka ni­vån ko­les­te­rol och trig­ly­ce­ri­der, blod­fet­ter som bi­drar till ris­ken för di­a­be­tes.

48. Drick vat­ten med äp­pel­ci­der­vi­nä­ger

Äp­pel­ci­der­vi­nä­ger har vi­sat sig sän­ka blod­soc­ker­ni­vå­er­na och lind­ra matspjälk­nings­pro­blem. Det fun­ge­rar ock­så som tarm­vän­lig pre­bi­o­ti­ka, som ger din mi­kro­bi­om en dos fris­ka bak­te­ri­er.

49. Er­sätt smö­ret med oliv­ol­ja

I en studie åt de som dop­pa­de sitt bröd i oliv­ol­ja i ge­nom­snitt to­talt 52 fär­re ka­lo­ri­er än dem som an­vän­de smör.

50. Ät mer avo­ka­do

”Att äta en avo­ka­do el­ler två per dag ger dig ome­ga­3­fett­sy­ror, som hjäl­per din kropp att byg­ga cell­mem­bran”, sä­ger Asprey. Den mör­ka de­len när­mast ska­let in­ne­hål­ler mest vi­ta­mi­ner, så skra­pa ur allt med en sked.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.