Un­der­håll cel­ler­na

Mas­sage i hår­bot­ten, an­sik­tet och på krop­pen för­bätt­rar cir­ku­la­tio­nen och ger di­na cel­ler det sy­re och de nä­rings­äm­nen som be­hö­ves för att de ska för­ny­as.

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 16 -

MASSERA DIN HÅR­BOT­TEN

”Att för­bätt­ra cir­ku­la­tio­nen till hår­säc­kar­na är en av de bäs­ta me­to­der­na för att hål­la hå­ret på hu­vu­det friskt och det kan mas­sage av hår­bot­ten bi­dra till”, sä­ger Rob Da­noff, pro­gram­di­rek­tör för det kom­bi­ne­ra­de Fa­mily Me­di­ci­ne­Emer­gen­cy Me­di­ci­ne på Aria He­alth i Phi­la­del­p­hia.

DÄR­FÖR FUN­KAR DET:

Mas­sage i hår­bot­ten ger vik­ti­ga cel­lu­lä­ra funk­tio­ner (som att ab­sor­be­ring­en av nä­rings­äm­nen och av­lägsning­en av av­fall, som kol­di­ox­id) en hjäl­pan­de hand.

TES­TA DET HEM­MA:

1. An­vänd fing­er­top­par­na när du tvät­tar hå­ret för att ap­pli­ce­ra ett lätt, sta­digt tryck längs mit­ten av hår­bot­ten, un­ge­fär där din be­na ha­de gått.

2. Fort­sätt i 3 till 5 mi­nu­ter och skölj se­dan.

GÖR AKUPRESSUR

”Att tryc­ka på spe­ci­fi­ka stäl­len i an­sik­tet kan ren­sa bloc­ke­ring­ar och le­da till strå­lan­de hy”, sä­ger In­jae Choe, li­cen­si­e­rad mas­sa­geoch aku­pres­sur­te­ra­peut i New York.

DÄR­FÖR FUN­KAR DET:

”Ge­nom att ap­pli­ce­ra tryck på di­na an­sikts­musk­ler tving­ar du dem att spän­nas och slapp­na av. Det får blo­det att pum­pa”, sä­ger Ja­me Heskett, häl­so­spe­ci­a­list för kvin­nor och me­di­cinsk chef för Well­path spa i New York.

TES­TA DET HEM­MA:

An­vänd pek­fing­er­top­par­na för att ar­be­ta på punk­ter­na 1 till 12 (på bil­den till väns­ter) i ord­ning. Tryck lätt och håll kvar för­sik­tigt i upp till 30 se­kun­der per punkt. Uppre­pa så of­ta du vill un­der da­gen el­ler in­nan du går och läg­ger dig. Har du ba­ra en kort stund? Fo­ku­se­ra på punkt 9. Den har länge knu­tits till en upp­fris­kan­de ef­fekt på hyn.

TORRBORSTA HE­LA KROP­PEN

”Hu­den på krop­pen be­hö­ver ock­så kär­lek. Om du gör den här ru­ti­nen en gång per dag kom­mer det gö­ra stor skill­nad för din cir­ku­la­tion”, sä­ger Heskett.

DÄR­FÖR FUN­KAR DET:

Ge­nom att ar­be­ta med en hård bors­te över he­la krop­pen främ­jas blod­flö­det.

TES­TA DET HEM­MA:

1. Gör det in­nan du ska du­scha näs­ta gång. Ta en torr bors­te och bors­ta krop­pen med långa, ra­ka drag i hjär­tats rikt­ning sam­ti­digt som du tryc­ker lätt. Bör­ja vid föt­ter­na och ar­be­ta dig upp­åt.

2. Var­je drag bör ta 2 se­kun­der och du be­hö­ver ba­ra gö­ra om­kring fy­ra drag för var­je sek­tion av din kropp.

3. Hop­pa över hal­sen, brös­tet och an­sik­tet. Den tun­na hu­den där är för käns­lig för den­na typ av borst­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.