SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - KAPITEL 17 -

57. Bunk­ra upp med B12­vi­ta­min

Lå­ga ni­vå­er av B12­vi­ta­min kan le­da till de­pres­sion. Den go­da ny­he­ten är att det ock­så fun­ge­rar åt mot­satt håll. I en studie för­bätt­ra­des den men­ta­la häl­san hos de­pri­me­ra­de per­so­ner som gick på an­ti­de­pres­si­va ef­ter ba­ra 3 må­na­der med B12­till­skott.

58. Ta va­ra på mor­gon­luf­ten

”Jag vak­nar, går ut och an­das frisk mor­gon­luft”, sä­ger Dol­vett Qu­in­ce, för­fat­ta­re av The Big­gest Lo­ser Bootcamp. ”Det för­yng­rar mig och ger mig po­si­tiv ener­gi. Det känns som jag kan ta mig an vad som helst!”

59. Byt ka­nal ut­an fjärr­kon­trol­len

Du kan lätt brän­na 200 ex­tra ka­lo­ri­er var­je dag om du slu­tar att an­vän­da fjärr­kon­trol­len, ga­ra­ge­port­öpp­na­re, elekt­ris­ka hus­hålls­ma­ski­ner och and­ra ar­bets­red­skap.

60. Ha hal­stablet­ter med dig

De kan lind­ra matspjälk­nings­pro­blem, lind­ra lätt hu­vud­värk och ge li­te ny ener­gi på ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.