SNAB­BA LIVSFÖRVAN­DLARE

Stark & smal pa 10 minuter - - NÅGRA AVSLUTANDE ORD -

61. Väl­gö­ren­het

”Att skän­ka peng­ar till en bra sak får dig att må bätt­re än att kö­pa ett par dyra jeans. Det finns stu­di­er som be­vi­sar det”, sä­ger Eli­za­beth Dunn, vid Uni­ver­si­ty of Bri­tish Co­lum­bia och Mi­chael Nor­ton, från Har­vard Bu­si­ness School. Du be­hö­ver in­te va­ra mil­jo­när för att nju­ta av den­na in­sätt­ning på kar­ma­kon­tot. Fors­ka­re fann att de som gav så li­te som 40 kro­nor till nå­gon kän­de sig mät­bart bätt­re än dem som un­na­de sig själ­va nå­got istäl­let.

62. Slapp­na av

”Att slapp­na av med tung­an och kä­ken skic­kar ett med­de­lan­de till din hjärn­stam och lim­bis­ka sy­stem att stänga av pro­duk­tio­nen av stress­hor­mo­ner­na ad­re­na­lin och kor­ti­sol”, sä­ger neu­ropsy­ko­lo­gen Mars­ha Lucas. Låt ba­ra tung­an att slapp­na av i mun­nen och öpp­na mun­nen nå­got, det kom­mer att mju­ka upp kä­ken di­rekt. ”Des­sa öv­ning­ar hjäl­per till att kon­trol­le­ra det pa­ra­sym­pa­tis­ka nerv­sy­ste­met, som sä­ger till krop­pen att vi­la och åter­häm­ta sig”, sä­ger Lucas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.