Väl­kom­men till

Stora upptäckare - - Sidan 1 -

Till värl­dens än­de och till­ba­ka...

I många hund­ra år fanns sjö­o­djur, dra­kar, sjö­or­mar och and­ra mons­ter in­ri­ta­de på kar­tor­na. De be­fol­ka­de al­la sto­ra, främ­man­de hav och var al­la sjö­fa­ra­res störs­ta skräck. Sto­ra upp­täc­ka­re dy­ker ner i histo­ri­er och le­gen­der om upp­täckts­fär­der som för­änd­rat kar­tan och kas­tar ljus över någ­ra av histo­ri­ens mo­di­gas­te även­ty­ra­re och de­ras ma­ka­lö­sa be­drif­ter, men ock­så de­ras miss­lyc­kan­den. Läs om de me­del­ti­da sjö­fa­rar­na som lyc­ka­des ut­fors­ka världs­ha­ven ut­an till­gång till mo­der­na hjälp­me­del, som ex­em­pel­vis Leif Eriks­son som nåd­de Nor­da­me­ri­ka. El­ler Ibn Bat­tu­ta som do­ku­men­te­ra­de he­la den isla­mis­ka värl­den un­der sin 30 år långa upp­täckts­re­sa. Upp­täck bak­grun­den till Upp­täck­ter­nas tids­ål­der, en tid då eu­ro­pe­is­ka sjö­män gav sig ut på fa­ro­fyll­da re­sor till Nya värl­den och upp­täck­te nya vägar till den gam­la. Till sist, mis­sa in­te de risk­fyll­da mo­der­na ex­pe­di­tio­ner som ta­git ut­fors­kan­det av vår värld till helt nya ni­vå­er. Dit hör Ed­mund Hil­la­rys kamp för att nå top­pen på Mount Eve­rest och Neil Armstrongs be­röm­da ”lil­la steg”. Pac­kad med fi­na bil­der och in­for­ma­ti­va kar­tor är den här boken det per­fek­ta säll­ska­pet för dig med upp­täc­kars­lust.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.