Ja­mes Cooks förs­ta re­sa 1768–1771

Ut­forsk­ning­en av söd­ra Stil­la ha­vet.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

Det var på upp­drag av Stor­bri­tan­ni­ens kung Ge­or­ge III som Ja­mes Cook sat­te se­gel om­bord på sitt skepp HMS En­de­a­vour från Ply­mouth som­ma­ren 1758. Ex­pe­di­tio­nens upp­drag var att ut­fors­ka och kart­läg­ga okän­da geo­gra­fis­ka om­rå­den i sö­der och att ob­ser­ve­ra Ve­nus ba­na runt so­len. Det­ta skul­le bli den förs­ta av hans tre seg­lat­ser till Stil­la ha­vet.

Cook kor­sa­de At­lan­ten, run­da­de Kap Horn vid Sy­da­me­ri­kas spets och nåd­de Ta­hiti, där han ob­ser­ve­ra­de Ve­nus ba­na. Där­i­från fort­sat­te han in i out­fors­kat om­rå­de sö­derut och häv­da­de tog över fle­ra små öar in­nan han land­­­ade på Nya Ze­e­land i sep­tem­ber 1769. Cook var den and­ra eu­ro­pé­en att sät­ta sin fot där den ne­der­länds­ke upp­täc­ka­ren Abel Tas­man ha­de va­rit 127 år ti­di­ga­re.

Ef­ter att i sex må­na­der ha upp­mätt, ut­fors­kat och kart­lagt den nya zee­länds­ka kus­ten, sat­te Cook kurs mot Austra­li­en. Han blev den förs­ta eu­ro­pé­en som nåd­de dess öst­kust och han steg iland vid Po­int Hicks förs­ta gång­en och se­dan vid Bo­ta­ny Bay. På sin färd norrut där­i­från längs den au­stra­lis­ka kus­ten var det nä­ra att Cooks ex­pe­di­tion gått un­der då HMS En­de­a­vour gick på grund på Sto­ra bar­riär­re­vet. Men de lyc­ka­des ta sig till Bata­via i Ne­der­länds­ka Ostin­di­en för re­pa­ra­tio­ner. På hem­vä­gen run­da­de Cook Go­da­hopp­sud­den i mars 1771. Den 35 må­na­der långa re­san slu­ta­de i ham­nen i De­al i Eng­land den 12 ju­li sam­ma år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.