Leif Eriks­son upp­täc­ker Vin­land 1000

Nord­bor­na eta­ble­rar en ko­lo­ni i Nor­da­me­ri­ka.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

So­nen till Erik den Rö­de, vi­king­en som ko­lo­ni­se­ra­de Grön­land, het­te Leif Eriks­son. År 999 seg­la­de han från Grön­land mot Nor­ge. På vägen gjor­de han ett stopp på Hebri­der­na där han till­bring­a­de fle­ra må­na­der in­nan fär­den fort­sat­te. När han an­län­de till Nor­ge om­vän­des han till kris­ten­do­men av kung Olav I Trygg­va­son, som gav ho­nom i upp­drag att åter­vän­da till Grön­land och in­fö­ra den nya re­li­gi­o­nen där. Upp­gif­ter­na skil­jer sig se­dan åt an­gå­en­de Eriks­sons fort­sat­ta re­sa. En­ligt en te­o­ri ska han ha kom­mit ur kurs och oav­sik­ligt ha nått Nor­da­me­ri­ka. En an­nan tro­li­ga­re för­kla­ring är att Eriks­son se­dan ti­di­ga­re kän­de till att det skul­le fin­nas ett stort land väs­ter om Grön­land. Munt­li­ga be­rät­tel­ser om han­dels­man­nen på­står att upp­täc­ka­ren Bjar­ni Her­julfs­son 14 år ti­di­ga­re kom ur kurs vid en storm och blev den förs­te att se den nya kon­ti­nen­ten, även om han ald­rig steg iland.

Nå­gon gång runt år 1000 seg­la­de Eriks­son norrut från söd­ra Grön­land med en be­sätt­ning på 35 man. Han sat­te kur­sen sö­derut längs Baf­fin Is­lands kust­lin­je. Ef­ter att han först steg iland på Baf­fin Is­lands syd­kust fort­sat­te han till Labra­dor och nåd­de så små­ning­om ett land han kal­la­de Vin­land på grund av över­flö­det av vilda dru­vor som väx­te där. Även om det är om­tvis­tat ex­akt var Vin­land var be­lä­get har fors­kar­na enats om att det bor­de ha va­rit i när­he­ten av New Found­land. På 1960-ta­let gjor­des ar­ke­o­lo­gis­ka ut­gräv­ning­ar där och man fann då res­ter­na av en vi­king­a­bo­sätt­ning från 1000-ta­let.

Leif Eriks­son an­ses av många ha va­rit den förs­te eu­ro­pé som upp­täck­te Nya värl­den. Han åter­vän­de till Grön­land på vå­ren 1002 där han dog nå­gon gång runt år 1020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.