Christo­fer Co­lum­bus kom­mer till Ame­ri­ka 1492–1493

Upp­täc­ker Västin­di­en och Kari­bi­en.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

Cristo­fer Co­lum­bus var över­ty­gad om att en till­räck­ligt lång seg­lats väs­terut skul­le le­da till en ny res­väg till Asi­en och att han där­med skul­le hit­ta en bätt­re han­dels­väg till In­di­en än de oänd­ligt lång­sam­ma och kost­sam­ma ka­ra­van­vä­gar­na ge­nom Mel­la­nöstern. Där­för sök­te han fi­nan­sie­ring för si­na re­sor, men han av­vi­sa­des av bå­de det eng­els­ka och det por­tu­gi­sis­ka ho­vet. Men år 1491 lyc­ka­des Co­lum­bus få stöd från Spa­ni­ens kung Fer­dinand och hans ge­mål drott­ning Isa­bel­la. De var al­la tre hän­giv­na ka­to­li­ker och ut­ö­ver att få tag i ös­terns ri­ke­do­mar och lyx­va­ror som guld, sil­ver och kryd­dor, hop­pa­des de kun­na spri­da den krist­na tron.

Den 3 au­gusti 1492 sat­te Co­lum­bus se­gel från den spans­ka ham­nen Pa­los. Hans skepp var tre ka­ra­vel­ler: San­ta Ma­ria, Niña och Pin­ta. Ti­digt i sep­tem­ber nåd­de den lil­la flot­til­jen fram till Ka­na­ri­eö­ar­na, där de pro­vi­an­te­ra­de. Re­san där­i­från vi­sa­de sig va­ra läng­re än vad Co­lum­bus ha­de räk­nat med och det var nä­ra att ett my­te­ri bröt ut om­bord. Som tur var kun­de ut­ki­ken se land den 12 ok­to­ber. Men istäl­let för att Co­lum­bus steg iland på den asi­a­tis­ka sub­kon­ti­nen­ten, som han då trod­de, var det på en av öar­na i Ba­ha­mas i öst­ra Kari­bi­en.

Den ur­sprung­li­ga logg­bo­ken har gått för­lo­rad, men en tro­vär­dig re­kon­struk­tion grun­dad på av­skrif­ter för­med­lar att ”far­ty­gen dre­ja­de bi och vän­ta­de på gry­ning­en och på fre­da­gen kom vi fram till en av de små Lucayos-öar­na. Där såg vi nak­na män­ni­skor. Ami­ra­len tog det kung­li­ga stan­da­ret och kap­te­ner­na bar varsitt banér med det grö­na kor­set. När de kom­mit i land, såg de grö­na träd, myc­ket vat­ten och fruk­ter av oli­ka slag.”

Ef­tersom han trod­de att han land­sti­git i In­di­en, kal­la­de Co­lum­bus urin­vå­nar­na för ”in­di­a­ner”. Även om lan­det ver­ka­de bör­digt fort­sat­te han sitt få­fänga sö­kan­de ef­ter Asi­en. Men när han seg­la­de runt bland öar­na fann han ingen­ting som tyd­de på att han hit­tat rätt. I slu­tet av året ha­de Co­lum­bus ta­git sig längs Ku­bas nord­kust och nått fram till den stör­re ö som idag kal­las His­pa­ni­o­la. På jul­da­gen gick San­ta Ma­ria på grund och fick över­ges. I ex­pe­di­tio­ner in­åt land på His­pa­ni­o­la stöt­te man på fi­ent­ligt in­ställ­da in­fö­ding­ar. En kon­fron­ta­tion följ­de, men det hind­ra­de in­te att Co­lum­bus läm­na­de 40 män på ön för att ska­pa en bo­sätt­ning. Den­na för­stör­des se­na­re.

I ja­nu­a­ri 1493 sat­te Co­lum­bus kurs mot Spa­ni­en om­bord på Niña, det ena av de två åter­stå­en­de far­ty­gen. Niña och Pin­ta skil­des åt av en storm på At­lan­ten. Ef­ter ett up­pe­håll på Azo­rer­na och i Por­tu­gal åter­vän­de den be­svik­ne världs­om­seg­la­ren till Pa­los den 14 mars 1493. Se­na­re sam­ma år gjor­de han en ny re­sa till Nya värl­den och 1498 re­spek­ti­ve 1502 yt­ter­li­ga­re två. Även om han miss­lyc­ka­des med att nå sitt mål att hit­ta han­dels­vä­gen till In­di­en väck­te Co­lum­bus re­sor ett in­tres­se för den nya världs­de­len, nå­got som skul­le kom­ma att få oa­nat sto­ra kon­se­kven­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.