Da­vid Living­sto­nes sö­kan­de ef­ter Ni­lens käl­la 1849–1873

Ut­fors­kan­det av Afri­kas in­re.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

”Dr Living­sto­ne, för­mo­dar jag?” Så frå­ga­de jour­na­lis­ten Hen­ry Stan­ley som sänts ut för att fin­na den krist­ne mis­sio­nä­ren och upp­täckts­re­san­den Da­vid Living­sto­ne. När de två möt­tes på hös­ten 1871 var Living­sto­ne be­ryk­tad för sin ut­forsk­ning av Afri­kas in­re. Hans ex­pe­di­tio­ner ha­de då på­gått till och från i 24 år och hans se­nas­te även­tyr, att för­sö­ka lo­ka­li­se­ra Ni­lens käl­la, ha­de in­letts 1866.

Living­sto­ne kom ur­sprung­li­gen från Skott­land och var lä­ka­re till yr­ket. Han ha­de kom­mit till Afri­ka för förs­ta gång­en 1841 och hans förs­ta ex­pe­di­tion in­led­des åt­ta år se­na­re. Living­sto­ne, som var en ihär­dig mot­stån­da­re till sla­ve­ri­et, kor­sa­de Ka­la­ha­ri-ök­nen, upp­täck­te Nga­mi-sjön och nåd­de Zam­be­zi-flo­den 1851. En and­ra ex­pe­di­tion in­led­des året där­ef­ter och den här gång­en till­bring­a­de Living­sto­ne fy­ra år med att kor­sa he­la kon­ti­nen­ten från ös­ter till väs­ter. Han ut­fors­ka­de Zam­be­zi-flo­den och upp­täck­te ett enormt, stor­sla­get vat­ten­­fall som han döp­te till Victo­ri­a­fal­len ef­ter den då­va­ran­de brit­tis­ka mo­nar­ken. 1856 nåd­de han fram till Zam­be­zi-flo­dens ut­lopp i In­dis­ka Oce­a­nen, i nu­va­ran­de Mocam­bi­que.

Living­sto­nes upp­täckts­re­sor gav enormt myc­ket in­for­ma­tion om den in­re af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten och han hyl­la­des i Eu­ro­pa. Ny­he­ter­na om hans upp­täck­ter kom att bi­dra till ko­lo­ni­se­ring­en av Afri­ka un­der de kom­man­de de­cen­ni­er­na. 1857 pub­li­ce­ra­de Living­sto­ne sin bok Mis­sio­na­ry Tra­vels And Re­se­ar­ches In South Afri­ca och 1858 in­led­de han en ny ex­pe­di­tion som på­gick i fem år. Näs­ta bok, Nar­ra­ti­ve Of An Ex­pe­di­tion To The Zam­be­si And Its Tri­bu­ta­ri­es, kom ut 1865.

Året där­på fick Living­sto­ne, som nu var brit­tisk kon­sul, bå­de all­män och pri­vat fi­nan­sie­ring för sin näs­ta ex­pe­di­tion, som blev hans sista. Han lan­da­de på Zan­zi­bar den 28 ja­nu­a­ri 1866. Stäm­ning­en var då­lig bland man­ska­pet och fle­ra ho­ta­de att läm­na ex­pe­di­tio­nen, men Living­sto­ne fort­sat­te att för­sö­ka fin­na den gåt­ful­la Ni­lens käl­la, spri­da det krist­na evan­ge­li­et och att be­käm­pa sla­ve­ri­et över­allt han stöt­te på det. Trots sin vack­lan­de häl­sa lyc­ka­des Living­sto­ne nå Tang­a­ny­i­ka­sjön och än­nu läng­re väs­terut ge­nom Afri­ka, läng­re än vad nå­gon eu­ro­pé ti­di­ga­re gjort. På vå­ren 1871 be­fann han sig i när­he­ten av Kongoflo­den.

Ef­tersom om­värl­den in­te hört nå­got ifrån Living­sto­ne på någ­ra år bör­ja­de ryk­ten om hans död cir­ku­le­ra och fle­ra sök­patrul­ler skic­ka­des ut för att hit­ta ho­nom. När Stan­ley hit­ta­de Living­sto­ne fort­sat­te de bå­da till­sam­mans för att ut­fors­ka trak­ter­na norr om Tang­a­ny­i­ka­sjön och fort­sat­te se­dan ös­terut. Me­dan Stan­ley be­stäm­de sig för att åter­vän­da till Eng­land i mars 1872, val­de Living­sto­ne att stan­na kvar och fort­sät­ta att ut­fors­ka Afri­ka. Han dog ett år se­na­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.