Lewis och Clarks ex­pe­di­tion ”Corps of Disco­ve­ry” 1804–1806

Ut­fors­kan­det av väst­ra USA.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

Året var 1803 och USA köp­te del­sta­ten Lou­i­si­a­na från Frank­ri­ke för 15 mil­jo­ner dol­lar. Pre­si­dent Tho­mas Jef­fer­son av­sat­te 2 500 dol­lar för att fi­nan­si­e­ra en ex­pe­di­tion till den­na vild­mark. Han bad sin per­son­li­ge sek­re­te­ra­re, Me­riwet­her Lewis, att le­da den. Lewis tac­ka­de ja och fö­reslog att hans vän Wil­li­am Clark skul­le föl­ja med.

Även­ty­ret väs­terut tog sin bör­jan den 14 maj 1804 och ex­pe­di­tio­nen kal­la­des ”Corps of Disco­ve­ry” (Upp­täckarkå­ren). Allt som allt del­tog 33 per­so­ner, in­klu­si­ve Clarks per­son­li­ga slav, York, som blev fri­gi­ven ef­ter ex­pe­di­tio­nen. De ut­gick från St Lou­is i Mis­sou­ri och det fanns fle­ra syf­ten med ex­pe­di­tio­nen: att ut­fors­ka vild­mar­ken och ska­pa kar­tor över den, att ska­pa go­da re­la­tio­ner för han­del med ur­sprungs­be­folk­ning­en, att be­fäs­ta USA:S själv­stän­dig­het från Stor­bri­tan­ni­en, att slip­pa in­bland­ning från Spa­ni­en, samt att för­sö­ka hit­ta en vat­ten­väg från Mis­sis­sip­pi till Stil­la ha­vet. Lewis och Clark fär­da­des sam­man­lagt näs­tan 1 300 mil un­der tre år och de upp­lev­de ovä­der, svår ter­räng, svält och sjuk­do­mar. Den 16 ok­to­ber 1805 gick de över Co­lum­bia-flo­den och en må­nad se­na­re nåd­de de Stil­la ha­vet. Längs vägen kom de i kon­takt med Sioux-stam­men La­ko­ta – en mäk­tig stam som be­härs­ka­de de sto­ra slät­ter­na – och fle­ra and­ra ur­sprungs­be­folk­ning­ar. Ex­pe­di­tio­nen do­ku­men­te­ra­de fler än hund­ra oli­ka djurar­ter, 178 sor­ters plan­tor och ri­ta­de 140 kar­tor över Lou­i­si­a­nas ter­ri­to­ri­um men miss­lyc­ka­des med att hit­ta en vat­ten­väg från Mis­sis­sip­pi till Stil­la ha­vet.

Ut­an hjälp från ur­sprungs­be­folk­ning­ar­na är det in­te sä­kert att ex­pe­di­tio­nen ha­de över­levt. Sär­skilt man­dan-fol­ket i nu­va­ran­de North Da­ko­ta var myc­ket hjälp­sam­ma. Lewis och Clark fick även hjälp av den fransk-ka­na­den­sis­ke han­dels­man­nen och jä­ga­ren Tous­sa­int Char­bon­neau och hans hust­ru Saca­gawea som kom från shos­ho­ne-stam­men. Pa­ret hjälp­te till som tol­kar och gui­der, och med att eta­ble­ra kon­tak­ter med ur­sprungs­be­folk­ning­ar­na. Des­sa in­sat­ser blev sär­skilt Saca­gawea känd för.

Un­der åter­re­san 1806 blev Lewis all­var­ligt så­rad i en jak­to­lyc­ka ef­ter det att ex­pe­di­tio­nen de­lats upp i två grup­per. Lewis grupp ham­na­de ock­så i en obe­hag­lig kon­fron­ta­tion med Svart­fots­in­di­a­ner som för­sök­te stjä­la ifrån dem. Vid Mis­sou­ri-flo­den åter­före­na­des de två grup­per­na, och Lewis och Clark tog sig ge­men­samt till­ba­ka till St Lou­is, dit de an­län­de den 23 sep­tem­ber 1806. Lewis för­de en de­tal­je­rad logg­bok un­der he­la ex­pe­di­tio­nen och blev se­na­re ut­nämnd till gu­ver­nör i Lou­i­si­a­na.

Den be­röm­da upp­täckarkå­ren – Corps of Disco­ve­ry Ex­pe­di­tion – ska­pa­de in­tres­se hos all­män­he­ten för den ame­ri­kans­ka västern, bi­drog till ve­ten­skap­ligt ve­tan­de och ba­na­de vägen för bo­sätt­ning­ar väs­ter om Mis­sis­sip­pi i en tid då USA ex­pan­de­ra­de till sin nu­va­ran­de sträck­ning från At­lan­ten till Stil­la ha­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.