Mån­land­ning­en 1969

Apol­lo 11 lan­dar på må­nen och Neil Armstrong tar de be­röm­da ste­gen.

Stora upptäckare - - Tio Otroliga Expedition­er -

”Det är min över­ty­gel­se att det här lan­det kom­mer att nå må­let in­nan de­cen­ni­et är över, må­let att lan­da en man på må­nen och fö­ra ho­nom tryggt till­ba­ka till jor­den,” sa pre­si­dent John F Ken­ne­dy till USA:S kon­gress den 25 maj 1961.

Drygt åt­ta år se­na­re, den 20 ju­li 1969, tog be­fäl­ha­va­ren på Apol­lo 11, Neil Armstrong, de förs­ta ste­gen på må­nens yta. Han ytt­ra­de då de be­röm­da or­den ”ett li­tet steg för en män­ni­ska, men ett stort steg för mänsk­lig­he­ten”. Armstrongs hi­sto­ris­ka förs­ta steg på må­nen in­träf­fa­de kloc­kan 22:56 ame­ri­kansk öst­kust­tid och för­äld­rar över he­la värl­den lät si­na barn sit­ta up­pe sent för att se hän­del­sen på tv.

Armstrongs förs­ta steg på måny­tan var höjd­punk­ten ef­ter en lång rad för­be­re­del­ser hos Na­tio­nal Ae­ro­nau­tics and Spa­ce Ad­mi­nist­ra­tion (NASA) som ha­de på­gått se­dan bör­jan på 1960- ta­let. Men nu ha­de Ken­ne­dys ut­ma­ning om att hin­na fö­re Sov­jet till må­nen upp­fyllts och det ame­ri­kans­ka rymd­pro­gram­met gav till­ba­ka USA de­ras själv­käns­la ef­ter ett 1950-tal då Sov­jet va­rit först med myc­ket i rym­den. Apol­lo-pro­gram­met och dess fö­re­gång­a­re Mer­cu­ry- och Ge­mini­pro­jek­ten ha­de över­vun­nit många svå­rig­he­ter, där­ibland den tra­gis­ka för­lus­ten av tre ast­ro­nau­ter un­der ett test av startra­ke­ten Sa­turn V 1967.

Apol­lo 11 lyf­te från Ken­ne­dy Spa­ce Cen­ter i Cape Ca­na­ve­ral i Flo­ri­da på mor­go­nen den 16 ju­li 1969. Om­bord fanns Armstrong, Ed­win ”Buzz” Ald­rin och Mi­chael Col­lins. Rymd­far­kos­ten fär­da­des över 40 000 mil på 76 tim­mar för att kom­ma i om­lopps­ba­na runt må­nen, dit den nåd­de den 19 ju­li. Näs­ta dag skul­le mån­lan­da­ren Eag­le, Ör­nen, fri­kopp­la sig ifrån kom­man­do­mo­du­len som ma­nö­vre­ra­des av Col­lins och på­bör­ja sin ned­stig­ning mot måny­tan.

Kloc­kan 16:18 lan­da­de Eag­le i mån­dam­met i det re­la­tivt jäm­na om­rå­det på må­nens yta som kal­las för Still­he­tens Hav. Armstrong skic­ka­de ett ra­di­o­med­de­lan­de till ba­sen i Houston, Tex­as: ”Houston, Tranqui­li­ty-ba­sen här. Ör­nen har lan­dat”.

Inom någ­ra tim­mar ha­de Armstrong klätt­rat ner­för mån­lan­da­rens ste­ge och gått på måny­tan. Se­na­re be­rät­ta­de han att han egent­li­gen ha­de sagt att ”det var ett li­tet steg för en man att ta”. Ald­rin följ­de ef­ter någ­ra mi­nu­ter se­na­re.

Ast­ro­nau­ter­na res­te en ame­ri­kansk flag­ga, tog bil­der, ta­la­de med pre­si­dent Nix­on och ef­ter­läm­na­de en pla­kett där det än idag står: ”Här sat­te män­ni­skor från pla­ne­ten jor­den sin fot för förs­ta gång­en i ju­li 1969. Vi kom i fred­ligt syf­te för he­la mänsk­lig­he­ten”.

He­la Apol­lo 11:s be­sätt­ning åter­vän­de sä­kert till jor­den där de lan­da­de den 24 ju­li. Se­na­re gjor­des fem fram­gångs­ri­ka ex­pe­di­tio­ner till må­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.