För­kla­ring­ar till vi­king­ar­nas fram­gång­ar

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Vikingarna­s Förlorade Riken -

Brist på bör­dig jord

I Skan­di­na­vi­en finns en rad oli­ka lands­­kaps­ty­per men vid den­na tid var ing­en av dem op­ti­malt för lant­bruk. Nor­ge var för ber­gigt, Sve­ri­ge var täckt av sko­gar och Dan­mark var för san­digt.

Läng­tan ef­ter ri­ke­do­mar

Att be­ge sig till fjär­ran län­der för att plund­ra är nå­got man för­knip­par med vi­king­ar­na. Rä­der­na ut­för­des ut­om­lands, bos­­ättn­­i­­ng­ar eta­ble­ra­des där för att sä­ker­stäl­la rät­ten till by­tet.

Över­be­folk­ning

När vi­king­a­be­folk­ning­en öka­de sök­te sig många ut­om­lands. Den älds­te so­nen ärv­de jor­den, nå­got som gjor­de att yng­re brö­der el­ler syst­rar fick ge sig iväg för att sö­ka lyc­kan och hit­ta an­nan jord som de kun­de kal­la sin egen.

Även­tyrs­lust

En käns­la av er­övr­­i­­ngs-lust och även­tyr var van­ligt bland vi­king­ar­na. Även när det in­te hand­la­de om lätt­fång­a­de skat­ter be­gav de sig ut för att upp­täc­ka and­ra värl­dar på fjär­ran plat­ser, som ex­em­pel­vis Ame­ri­ka (Vin­land), Arab­värl­den och Kon­stan­ti­no­pel (Mi­kla­gård).

Nya han­dels­vä­gar

Kris­ten­do­mens väx­an­de ut­bred­ning in­ne­bar att många kung­a­dö­men väg­ra­de be­dri­va han­del med vi­king­ar­na. En kon­se­kvens blev att vi­king­ar­na an­ting­en in­va­de­ra­de el­ler sök­te sig till and­ra re­gi­o­ner för att be­dri­va han­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.