Frank­ri­ke

På and­ra si­dan Eng­els­ka ka­na­len ho­ta­de vi­king­ar­na fran­ker­na i Nor­man­die, Bre­tag­ne och Akvi­ta­ni­en.

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Vikingarna­s Förlorade Riken -

Vid slu­tet av 800-ta­let in­ten­si­fi­e­ra­de vi­king­ar från Dan­mark at­tac­ker­na längs kus­ter­na i Väs­teu­ro­pa. De skul­le så små­ning­om även bo­sät­ta sig i Nor­man­die, Bre­tag­ne och Akvi­ta­ni­en. De­ras le­da­re Re­gin­he­rus el­ler Rag­nar, som många tror kan va­ra den hi­sto­ris­ka fö­re­bil­den till Rag­nar Lod­brok i de gam­la nor­dis­ka sa­gor­na, ha­de år 845 djärv­he­ten och själv­för­tro­en­det att be­läg­ra Pa­ris.

Rag­nar led­de ett vi­king­a­tåg på 120 lång­skepp och 5 000 kri­ga­re – våld­sam­ma bär­sär­kar som re­dan ha­de ska­kat Eu­ro­pa i si­na grund­va­lar. Ef­ter att ha plund­rat Rou­en tå­ga­de Rag­nar och hans män in i Pa­ris den 28 mars. Trots att far­so­ter som spri­dits i de­ras lä­ger här­ja­de och plå­ga­de dem lyc­ka­des Rag­nar och hans män er­öv­ra sta­den. Det en­da som stop­pa­de dem från att brän­na ner Pa­ris till grun­den var en lö­sen­sum­ma på 7 000 pund sil­ver som i sista mi­nu­ten be­ta­la­des av fran­ker­na.

Även om de fles­ta vi­king­ar­na i om­rå­det var dans­ka, fanns även en norsk vi­king­a­höv­ding på plats. Han het­te Hröl­fr men är mer känd som Rol­lo. Han var en er­fa­ren kri­ga­re som va­rit med i fle­ra slag på Brit­tis­ka öar­na. Han in­tog sta­den Char­tres och tving­a­de år 911 fran­ker­nas kung Karl III att un­der­teck­na ett freds­av­tal, the Tre­a­ty of Saint Clair­sur-ep­te, som gav Rol­lo rät­tig­he­ter som fe­o­dal­her­re i trak­ter­na runt Rou­en.

Nu sträck­te sig vi­king­ar­nas er­öv­ring­ar från Nor­man­die i norr till Akvi­ta­ni­en i sö­der, om­rå­den som kon­trol­le­ra­des av vi­king­ar­na i 200 år. Även om fran­ker­na ogil­la­de de ut­länds­ka in­kräk­tar­na såg de ock­så någ­ra för­de­lar. Nord­män­nens om­rå­den fun­ge­ra­de i prak­ti­ken som en slags buf­fert­zon för fran­ker­na om fi­en­der från and­ra kung­a­ri­ken skul­le få för sig att in­va­de­ra.

Det dröj­de in­te länge för­rän kris­ten­dom och fran­kis­ka va­nor bör­ja­de ta över den nor­dis­ka kul­tu­ren. Rol­lo lät sig dö­pas och nor­man­der­na som in­va­de­ra­de Eng­land år 1066 var ätt­ling­ar till vi­king­ar. Det me­del­ti­da frans­ka or­det för en skan­di­nav var ”nor­mand”, och från det or­det bil­da­des be­näm­ning­en på re­gi­o­nen Nor­man­die och dess in­vå­na­re nor­man­der­na. Det kan hän­da att Ha­rald Hårdrå­de be­seg­ra­des i sla­get vid Stam­ford Bridge, men Vil­helm Er­öv­ra­rens trup­per som seg­ra­de vid Hastings var mer nor­dis­ka än vad många fö­re­stäl­ler sig.

Plund­rat av vi­king­ar­na Till­hör­de vi­king­ar­na Frank­ri­ke ef­ter år 843

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.