En vä­rings ut­rust­ning

De skräc­kin­ja­gan­de kri­gar­na som blev sin tids mest ef­fek­ti­va liv­vak­ter

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Vikingarna­s Förlorade Riken -

01. Yxa

När vä­ring­ar­na sving­an­de si­na yx­or med tre de­ci­me­ter långa blad viss­te man att den by­san­tis­ke kej­sa­ren ha­de an­länt till slag­fäl­tet.

02. Va­pen

Dub­be­leg­ga­de svärd och spjut an­vän­des när det in­te gick att kom­ma åt yx­an och vid de till­fäl­len då de läm­pa­de sig bätt­re i strids­si­tu­a­tio­nen.

03. Sköld

Sköl­dar­na var gjor­da i den klas­siskt run­da vi­king­asti­len och bars på ryg­gen ef­tersom kri­gar­na han­te­ra­de si­na va­pen med bå­da hän­der­na.

04. Hjälm

Vä­ring­ar­na ha­de en kon­for­mad hjälm i järn, men gil­la­de mer att helt en­kelt lå­ta hå­ret fladd­ra fritt i det var­ma me­del­havs­kli­ma­tet.

05. Stöv­lar

De kraf­ti­ga lä­der­stöv­lar­na om­slöts av ben­s­ke­nor som skyd­da­de ned­re de­len av be­nen från häst­ho­var, hugg och slag.

06. Klä­der

Basplag­get var en tu­ni­ka som bars un­der rust­ning­en till­sam­mans med ”mud­dar” av me­tall som skyd­da­de hand­le­der och un­derar­mar mot hugg och slag.

07. Rust­ning

Den­na elit­styr­ka kun­de väl­ja mel­lan fle­ra slags bryn­jor i järn och brons och ring­bryn­jor.

08. Ri­dan­de bär­sär­kar

Vä­ring­ar­na red i strid men slogs till fots. De­ras tunga ut­rust­ning ha­de si­na för- och nack­de­lar be­ro­en­de på hur strids­si­tu­a­tio­nen såg ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.