Ibe­ris­ka halvön

Den nor­dis­ka ut­bred­ning­en i det krist­na nor­ra och det mus­lims­ka söd­ra Spa­ni­en.

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Vikingarna­s Förlorade Riken -

Vi­king­ain­va­sion

När vi­king­ar­na ha­de eta­ble­rat sig på den frans­ka väst­kus­ten och kon­trol­le­ra­de Biscay­a­buk­ten, avan­ce­ra­de de sö­derut till den ibe­ris­ka halvön.

Det förs­ta an­fal­let av nord­män på spansk mark som vi kän­ner till äg­de rum år 844 då hund­ra vi­king­a­skepp kom från Akvi­ta­ni­en. Vi­king­ar­na an­grep Gijon och Co­ru­na men stöt­te på hårt mot­stånd. Där­ef­ter styr­de de skep­pen mot om­rå­den i nu­ti­da Por­tu­gal. Till att bör­ja med hand­la­de det om små och ore­gel­bund­na rä­der. Pre­cis som med vi­king­a­tåg i all­män­het var det främst kust­om­rå­de­na som på­ver­ka­des. Vi­king­ar­na tog fång­ar och för­stör­de klos­ter.

De förs­ta at­tac­ker­na äg­de rum längs nor­ra kus­ten och var som mest in­ten­si­va längs de krist­na kung­a­dö­me­na Astu­ri­ens och Ga­li­ci­ens strän­der. Den söd­ra och vid den här ti­den mus­lims­ka de­len av Spa­ni­en, al-an­da­lus, blev ock­så ett mål för vi­king­a­tåg. Un­der sex vec­kor 844 var Se­vil­la vi­king­ar­nas stad och Lis­sa­bon blev grund­ligt plund­rat. För den mus­lims­ka be­folk­ning­en kom de­ras an­komst minst sagt oläg­ligt. De för­sök­te mo­bi­li­se­ra sig mot de krist­na och var upp­tag­na med att gö­ra mot­stånd un­der de väp­na­de kon­flik­ter som kal­las Re­conquis­ta (Åte­rer­öv­ring­en) och som på­gick un­der fle­ra hund­ra år. Trots att nord­bor­na seg­lat från Nor­man­die på mind­re än en vec­ka och trots att de byggt lång­hus på plat­sen, skul­le de snart läm­na den ibe­ris­ka halvön.

När vi­king­ar­nas at­tac­ker blev fär­re åter­er­öv­ra­des land­om­rå­den av mus­li­mer­na. Den mus­lims­ke le­da­ren Abd al-rah­man II hals­högg 200 vi­king­ar när han tog till­ba­ka Se­vil­la. Hu­vu­de­na skic­ka­de han till si­na al­li­e­ra­de i Ma­roc­ko.

Vi­king­ar­nas åter­tåg in­led­des 859 an­fört av de le­gen­da­ris­ka vi­king­ar­na Björn Järn­si­da och Ans­tign (Has­te­in). De fort­sat­te till Me­del­ha­vet mot Frank­ri­ke och Ita­li­en vil­ket var ett fräckt och vå­gat drag. Men bå­de mus­lims­ka och krist­na bo­sätt­ning­ar vi­sa­de sig va­ra för star­ka för an­nat än till­fäl­li­ga at­tac­ker. Den här gång­en blev det ock­så svå­ra­re att nå Se­vil­la för att åter­ta sta­den. Istäl­let val­de nord­män­nen att åter­vän­da till Frank­ri­ke. Men år­hund­ra­den se­na­re åter­vän­de de­ras ätt­ling­ar till Me­del­ha­vet som kri­ga­re, men då istäl­let som krist­na nor­man­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.