Tids­lin­je 1225–1369

1325

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Muhammad Ibn Battuta -

l Bat­tu­ta läm­nar Tang­er

Den unge Bat­tu­ta läm­nar sitt hem i Ma­roc­ko för sin förs­ta ha­jj el­ler pil­grims­re­sa till Mek­ka. Han skul­le in­te åter­vän­da till Tang­er för­rän näs­tan 25 år se­na­re. 1325

l Ge­nom Nord­af­ri­ka

Ibn Bat­tu­tas färd ge­nom Nord­af­ri­ka in­be­gri­per ett två må­na­ders up­pe­håll i Tu­nis. In­nan han an­slu­ter sig till en för­bi­pas­se­ran­de ka­ra­van ska han ha gift sig i sta­den Sfax på Me­del­havs­kus­ten. 1326

l För­ut­sä­gel­ser om fram­ti­den

När han kom­mer till Alex­an­dria i Egyp­ten mö­ter Ibn Bat­tu­ta två män som sä­ger att de kan för­ut­se fram­ti­den. Den förs­te av dem, She­ikh Bur­ha­nud­din, av­slö­jar: ”Det ver­kar som om du tyc­ker om att re­sa ut­om­lands. Du kom­mer att be­sö­ka min bror Fa­ri­dud­din i In­di­en, Ru­ko­nud­din i Sind och Bur­ha­nud­din i Ki­na. Häl­sa dem ifrån mig.” I dröm­men ser Ibn Bat­tu­ta sig själv mel­lan ving­ar­na på en stor få­gel som fly­ger mot Mek­ka, till Je­men och till mys­tis­ka län­der. She­ikh Murs­hi­di tol­kar hans dröm som att det är den unge man­nes öde att re­sa runt i he­la den mus­lims­ka värl­den. 1326

l An­komst i Me­di­na

Ef­ter en re­sa via Je­ru­sa­lem och Bet­le­hem i Pa­les­ti­na når Ibn Bat­tu­ta Da­mas­kus. Där­i­från fär­das han de 130 mi­len till den he­li­ga sta­den Me­di­na, där pro­fe­ten Mu­hamme­ds grav finns. 1326

l Till Irak och Per­si­en

Hell­re än att åter­vän­da hem till Tang­er ef­ter sin förs­ta ha­jj, re­ser Ibn Bat­tu­ta ös­terut till Irak och Per­si­en. Han be­sö­ker Bag­dad och fär­das längs den be­röm­da Si­den­vä­gen. 1327

l Sö­derut ge­nom Ara­bi­en

När han av­slu­tat sin and­ra ha­jj till Mek­ka re­ser Ibn Bat­tu­ta till hamn­sta­den Jed­dah vid Rö­da Ha­vet. Där­i­från seg­lar han till Aden. Möj­li­gen be­sö­ker han Sa­na’a i nu­ti­da Je­men. 1330

l Afri­kas horn

Mo­ga­dishu är vid den här ti­den ett han­dels­cent­rum som sju­der av liv. Ibn Bat­tu­ta be­skri­ver Mo­ga­dishu som ”en enormt stor stad” och fa­sci­ne­ras över det in­ten­si­va köp­slå­en­det om dyr­ba­ra va­ror från fjär­ran län­der. 1331

l Land­vä­gen till In­di­en

Bat­tu­ta be­stäm­mer sig för att för­sö­ka få en plats hos sul­ta­nen av Del­hi och ger sig av på en lång och be­svär­lig re­sa till den in­dis­ka sub­kon­ti­nen­ten. Han re­ser ge­nom Egyp­ten och nu­ti­da Tur­ki­et. 1332

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.