DEN BRUTALE CO­LUM­BUS

Tre ex­em­pel på den le­gen­da­ris­ke upp­täc­ka­rens bru­ta­li­tet

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Christofer Columbus -

Of­fent­lig för­öd­mju­kel­se

Co­lum­bus och hans li­ka­sin­na­de brö­der Bar­tolo­meo och Di­e­go var kän­da för att an­vän­da sig av bå­de psy­kisk och fy­sisk tor­tyr. ”Co­lum­bus sty­re kän­ne­teck­na­des av ty­ran­ni,” sä­ger den spans­ka histo­ri­kern Con­su­e­lo Va­re­la. Vid ett till­fäl­le ha­de en kvin­na lå­tit undslip­pa sig att Co­lum­bus var av låg börd. Då lät hans bror Bar­tolo­meo se till att hon kläd­des av na­ken och fick ri­da på en ås­na ge­nom ko­lo­nin. ”Bar­tolo­meo gav se­dan or­der om att hen­nes tunga skul­le skä­ras av” tilläg­ger Va­re­la. ”Christo­fer gra­tu­le­ra­de ho­nom ef­teråt för att ha för­sva­rat fa­mil­jens he­der.”

Blev ar­be­ta­de till döds

När Co­lum­bus an­län­de till Ba­ha­mas 1492 upp­täck­te han fle­ra fred­li­ga ur­be­folk­ning­ar, bland dem främst tai­no­fol­ket. Co­lum­bus no­te­ra­de själv hur vän­li­ga des­sa mörk­hy­a­de män­ni­skor var – dess­utom ha­de de knappt någ­ra va­pen ef­tersom brotts­lig­het knappt fö­re­kom i de­ras sam­häl­le. Han upp­täck­te ock­så sto­ra guld­fyn­dig­he­ter och häv­da­de spans­ka kro­nans över­hög­het över des­sa sam­ti­digt som han för­sla­va­de lo­kal­be­folk­ning­en. Inom två år ha­de 125 000 män­ni­skor – hal­va be­folk­ning­en – dött som slav­ar­be­ta­re i Co­lum­bus gru­vor.

Sla­ve­ri och kropps­stymp­ning

Co­lum­bus var ing­en lyck­lig män­ni­ska, sär­skilt mot slu­tet av sitt liv var han pa­ra­noid och djupt miss­tänk­sam. Ett vitt­ne be­rät­tar om hur en man som er­tap­pats med att stjä­la majs fick si­na bå­da öron och sin nä­sa av­skur­na på Co­lum­bus be­gä­ran. Se­dan sål­des man­nen som slav. På­tving­at sla­ve­ri var en van­lig straff­me­tod hos Co­lum­bus och hans brö­der. Co­lum­bus över­va­ka­de dess­utom per­son­li­gen han­deln med sexsla­var där ur­be­folk­ning­ens unga flic­kor och kvin­nor till­fång­a­togs och sål­des till ett liv av miss­han­del och pro­sti­tu­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.