Ung­do­mens käl­la

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Juan Ponce De León -

I det av­tal som un­der­teck­na­des av kung Fer­dinand av Spa­ni­en 1541 och som gav Pon­ce de León rätt att ut­fors­ka Kari­bi­en nämns ing­et om ung­do­mens käl­la. Än­då är Leóns namn för all­tid för­knip­pat med sö­kan­det ef­ter den. Den sä­ge­nom­spun­na käl­lan skul­le ge kraft och ung­do­men åter till den som drack av dess vat­ten. Le­gen­den om ung­do­mens käl­la var all­mänt känd un­der det ti­di­ga 1500-ta­let. Man tror att my­ten först kan ha upp­stått i det an­ti­ka Gre­kland. En an­nan ver­sion av sam­ma be­rät­tel­se var van­lig bland många folk­grup­per i väst.

En­ligt sam­ti­da käl­lor hit­ta­de Pon­ce de León ald­rig fram till ung­do­mens käl­la och kanske be­trak­ta­de han histo­ri­en om dess ex­istens som ett rent på­hitt el­ler en sa­ga. Den förs­te som för­knip­par ho­nom med den my­tis­ka käl­lan är Gon­za­lo Fer­nán­dez de Ovi­e­do y Valdés i sin Histo­ria ge­ne­ral y na­tu­ral de las In­di­as (In­di­ens all­män­na histo­ria och na­tur­histo­ria), en bok som kom ut 1535, 14 år ef­ter Pon­ce de Leóns död. Ge­nom 500 år har den ro­man­tis­ka fö­re­ställ­ning­en om den oför­väg­ne upp­täc­ka­ren med en ädel strä­van att hit­ta den ma­gis­ka käl­lan fort­satt att fa­sci­ne­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.