Tids­lin­je 1480–1522

1480

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Ferdinand Magellan -

l Föds i Sabro­sa

Ma­gel­lan föds i en aris­to­kra­tisk fa­milj i nord­väst­ra Por­tu­gal som Fer­não de Ma­gal­hães. Han tjä­nar vid ho­vet hos drott­ning­en. 1480

l Kung João II dör

Kung­ens död för­sät­ter Ma­gel­lan i en svår si­tu­a­tion. Ef­ter­trä­da­ren på tro­nen, kung Ma­nu­el, tyc­ker in­te om ho­nom och mot­ar­be­tar hans kar­riär till sjöss. 1495

l Med kurs på In­di­en

Till sist får Ma­gel­lan och hans bror Di­o­go föl­ja med Fran­ci­sco de Al­mei­da på hans re­sa till In­di­en. Där hjäl­per de till att eta­ble­ra han­dels­sta­tio­ner längs den asi­a­tis­ka sub­kon­ti­nen­ten. 1505

l Bal­boa upp­täc­ker Stil­la ha­vet

Conquista­do­ren Va­sco Núñez de Bal­boa (1475–1519) be­fin­ner sig på Pa­na­manä­set och kan sik­ta Stil­la ha­vet från en bergs­topp. Han är den förs­ta eu­ro­pé som ser ha­vet som då kal­la­des för Söd­ra ha­vet. 25 sep­tem­ber 1513

l När­mar sig kung­en

När Ma­gel­lan för­står att Por­tu­gal in­te tän­ker lå­ta ho­nom le­da nå­gon ex­pe­di­tion sö­ker han till­sam­mans med sitt föl­je istäl­let upp den spans­ke kung­en. Han läg­ger fram sin plan att nå Kryd­dö­ar­na ge­nom att seg­la väs­terut vid det spans­ka ho­vet. Ok­to­ber 1517

l Ex­pe­di­tio­nen får klar­tec­ken

Kung Car­los ger sitt med­gi­van­de och ex­pe­di­tio­nen fi­nan­sie­ras av en ban­kir och spans­ka kro­nan som ska få rät­tig­he­ter till de land Ma­gel­lan kan tän­kas upp­täc­ka på sin väg mot Kryd­dö­ar­na. 22 mars 1518

l Mot okän­da vat­ten

Fem vec­kor ef­ter det att de läm­nat Se­vil­la, be­fin­ner sig Ma­gel­lans flot­ta på främ­man­de vat­ten. Kung Ma­nu­el av Por­tu­gal är ra­san­de och skic­kar ut skepp för att för­föl­ja ex­pe­di­tio­nen. 20 sep­tem­ber 1519

l Hi­sto­riskt ögon­blick

Ex­pe­di­tio­nen når Stil­la ha­vet ef­ter att ha ta­git sig ige­nom vad de kal­la­de Al­la Hel­gons Ka­nal. Ma­gel­lan ger det ny­upp­täck­ta ha­vet nam­ne Mar Pa­ci­fi­co (Stil­la ha­vet). 28 No­vem­ber 1520

l Dö­dad i strand­brän­ning­ar­na

Ma­gel­lan, som ha­de be­stämt sig för att läg­ga sig i den lo­ka­la po­li­ti­ken, dö­das av kri­ga­re i ur­be­folk­ning­en när han va­dar iland på ön Mac­tan. Han träf­fas av ett bam­buspjut och blir över­fal­len och hac­kad i bi­tar. 27 april 1521

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.