Upp­täck­ten av Ma­gel­lans sund

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Ferdinand Magellan -

Far­ty­gets ka­no­ner sköt sa­lut. Änt­li­gen ha­de Ma­gel­lans dröm för­verk­li­gats: han ha­de fun­nit och fram­gångs­rikt ta­git sig ige­nom det sund som för­band ett stort hav, At­lan­ten, med ett an­nat som vid den­na tid var känt som Söd­ra ha­vet. Ef­ter det­ta skul­le värl­den in­te va­ra sig lik. Han gav ha­vet nam­net Mar Pa­ci­fi­co (Stil­la ha­vet) ef­tersom det var lugnt när han först såg det.

Att hit­ta sun­det ha­de va­rit fa­ro­fyllt och pro­ble­ma­tiskt. Ma­gel­lan ha­de pres­sat sin be­sätt­ning till det yt­ters­ta. Bå­de ut­hål­lig­het och tå­la­mod var på upp­häll­ning­en. De ha­de ut­här­dat ovän­li­ga urin­vå­na­re, hår­da vin­dar, kallt regn, otill­räck­lig pro­vi­ant, för­lus­ten av ett far­tyg och en full­kom­lig la­by­rint av oli­ka in­gångs­punk­ter där de för­sökt hit­ta sun­det längs den sy­da­me­ri­kans­ka kus­ten. Dess­utom fanns möj­lig­he­ten att de för­ir­rat sig in på por­tu­gi­siskt vat­ten och över­trätt Tor­desil­last­rak­ta­tet. Att ta sig ige­nom sun­det, som var om­gi­vet av höga berg och var ex­tremt smalt på si­na stäl­len, tog dem fem långa vec­kor. Ris­ken att gå på grund var he­la ti­den över­häng­an­de. Ma­gel­lan och he­la hans be­sätt­ning tac­ka­de Gud och Jung­fru Ma­ria när det öpp­na, blå ha­vet öpp­na­de sig fram­för dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.