Im­pe­ri­ets skat­ter

En värld fylld av ri­ke­do­mar vän­ta­de på att gö­ra Eng­land till en mäk­tig och väl­bär­gad stor­makt.

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Tudortiden­s England -

När det kom till han­del ha­de Eng­land en hel del att lä­ra sig för att kun­na häv­da sig i för­hål­lan­de till res­ten av värl­den. Un­der lång tid ha­de ita­li­ens­ka krydd- och färg­hand­la­re do­mi­ne­rat, men nu ha­de det ita­li­ens­ka mo­no­po­let bru­tits av Spa­ni­en och Por­tu­gal. I si­na an­sträng­ning­ar för att lö­sa upp det ita­li­ens­ka grep­pet om han­deln ha­de köp­män­nen hit­tat nya sjö­vä­gar till In­di­en och de väl­digt vär­de­ful­la kryd­dor som fanns än­nu läng­re ös­terut. Eng­land be­trak­ta­de av­und­sjukt hur Spa­ni­en blev allt ri­ka­re och ett be­slut mog­na­de sak­ta men sä­kert fram om att va­ra med och de­la på de ri­ke­do­mar som fanns i Nya värl­den. An­nars skul­le de eu­ro­pe­is­ka kon­kur­ren­ter­na växa ifrån dem och Eng­land skul­le ham­na på ef­ter­käl­ken och bli iso­le­rat och sår­bart. Han­del be­tyd­de in­te ba­ra ri­ke­dom – det be­tyd­de fak­tiskt över­lev­nad.

Se­dan en eng­elsk spi­on kom­mit över en ko­pia av Bre­ve­com­pen­dio­de­lasphe­ra, en hem­lig spansk bok om hur man lyc­kas till sjöss, bör­ja­de hant­ver­ka­re att byg­ga de nya in­stru­ment som eng­els­ka ut­fors­ka­re be­höv­de för att ge sig av ut på ha­ven. Drott­ning Eli­za­beth stöd­de de djär­va sjö­fa­rar­nas upp­täckts­re­sor och ut­tryck­te att hon in­te skul­le miss­tyc­ka om de drog för­del av de rikt las­ta­de spans­ka skep­pen när de än­då var ute på ha­ven och seg­la­de. Snart blev eng­els­ka sjö­fa­ra­re kän­da som pi­ra­ter, även om den of­fi­ci­el­la ter­men var pri­va­te­ers. Spans­ka far­tyg i Kari­bi­en fruk­ta­de åsy­nen av eng­els­ka ga­le­a­ser vid ho­ri­son­ten. En ny värld gryd­de och med hjälp av list, mod och hän­syns­lös­het skul­le eng­elsk han­del kom­ma att do­mi­ne­ra världs­ha­ven.

Han­dels­ba­lans Sla­var – Afri­ka Kryd­dor: ka­nel, krydd­nej­li­ka, pep­par – Ki­na och In­di­en Korin­ter: tor­ka­de vindru­vor – Öst­ra Me­del­ha­vet Vin – Öst­ra Me­del­ha­vet Bomull – Öst­ra Me­del­ha­vet Si­den – Öst­ra Me­del­ha­vet Tåg­vir­ke – Ryss­land Ham­pa – Ryss­land Päls­verk...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.