OSTINDISKA KOMPANIET

Det pyt­te­lil­la eng­els­ka fö­re­ta­get som kon­trol­le­ra­de hal­va världs­han­deln.

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Tudortiden­s England -

När drott­ning Eli­za­beth gav ett kung­ligt fri­brev till köp­män­nen som skul­le grun­da eng­els­ka Ost­in­dis­ka kompaniet (the East In­dia Tra­ding Com­pa­ny) är det tvek­sam om hon in­såg kon­se­kven­ser­na av sin hand­ling. Det 15 år långa pri­vi­le­gi­et gav det gry­en­de fö­re­ta­get mo­no­pol på han­del med län­der ös­ter om Go­da­hopp­sud­den och väs­ter om Ma­gel­lans sund. De­ras mo­ti­va­tions­fak­tor var kryd­dor. Men det ne­der­länds­ka Ostindiska Kompaniet ha­de ett kon­kur­re­ran­de mo­no­pol och det lil­la eng­els­ka upp­stic­kar­fö­re­ta­get fick ar­be­ta sig upp från i stort sett ingen­ting. Sak­ta bör­ja­de in­koms­ter­na kom­ma in och an­se­en­det att växa. Så små­ning­om blev vins­ter­na sto­ra på han­del i kryd­dor, bomull och si­den. Ba­ra 47 år ef­ter grun­dan­det ha­de det lil­la fö­re­ta­get vux­it till en gi­gant. För många blev pi­on­jä­ran­dan inom fö­re­ta­get en sym­bol för ut­fors­kan­de och för att över­skri­da grän­ser. Men allt­ef­tersom fö­re­ta­get väx­te och fick stör­re makt för­änd­ra­des dess am­bi­tio­ner. Istäl­let för att fo­ku­se­ra på han­del var man nu in­tres­se­rad av ko­lo­ni­a­la an­språk. Det skul­le så små­ning­om le­da till fö­re­ta­gets un­der­gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.