EX­PAN­SIO­NEN ÖS­TERUT

Ostindiska Kompaniet var in­te det en­da eng­els­ka han­dels­fö­re­ta­get till havs.

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Tudortiden­s England -

Även om eng­els­ka Ostindiska kompaniet var en stor ak­tör på den eng­els­ka han­delns are­na, fanns det många and­ra fö­re­tag som fär­da­des över världs­ha­ven. Det förs­ta stör­re ak­tie­bo­la­get var Mosko­vit­kom­pa­ni­et som be­drev han­del mel­lan Eng­land och det mos­ko­vi­tis­ka stor­her­tig­dö­met i nu­ti­da Ryss­land. Att hand­la med det mys­tis­ka ri­ket långt bort på den frus­na tund­ran in­ne­bar en fa­ro­fylld re­sa men när Ri­chard Chan­cel­lor till slut nåd­de Moskva fann han en mark­nad som var an­ge­lä­gen om han­dels­för­bin­del­ser. Eng­elsk ull byt­tes mot rys­ka päl­sar och en del and­ra vär­de­ful­la va­ror. Mosko­vit­kom­pa­ni­et led­de till och med till ett fri­e­ri från Ivan den För­skräck­li­ge till drott­ning Eli­za­beth.

Ett an­nat fram­gångs­rikt eng­elskt han­dels­fö­re­tag un­der den här ti­den var Le­van­ten el­ler det tur­kis­ka kompaniet som be­drev han­del med Ot­to­mans­ka im­pe­ri­et och byt­te till sig ex­o­tis­ka kryd­dor. Le­vant­kom­pa­ni­et sam­la­de med ti­den på sig en för­mö­gen­het i sil­ke och and­ra kost­ba­ra va­ror. Vad som slut­li­gen fick Le­vant­kom­pa­ni­et på fall var de ko­lo­ni­a­la am­bi­tio­ner­na som gick fö­re sam­ar­be­te med sul­ta­nen, vil­ket ha­de va­rit lön­samt för bå­da par­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.