VEM MAN SKA UND­VI­KA

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Att Resa På Tudortiden -

PI­RA­TER

Ett av det störs­ta ho­ten mot ett far­tyg un­der Tudor­ti­den är att bli an­gri­pet av pi­ra­ter. Ut­fors­kan­det är ing­en risk­fri verk­sam­het, och sär­skilt om ett skepp är las­tat med vär­de­ful­la va­ror ut­gör det ett lov­ligt byte för rö­va­re. Pi­ra­ter är in­te all­tid lag­lö­sa, en del av dem har sin na­tions till­stånd att at­tac­ke­ra och plund­ra far­tyg som till­hör and­ra na­tio­ner. Van­ligt­vis dö­das in­te be­sätt­ning­en av pi­ra­ter­na, men ing­en vill för­lo­ra sin lön och allt de äger. Bäs­ta sät­tet att för­sva­ra sitt vär­de­ful­la gods är om far­ty­get har full be­sätt­ning, mas­sor av krut och eld­kraft och att in­te seg­lar en­samt ut­an i en kon­voj som be­står av fle­ra skepp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.