Tu­paia – den po­ly­ne­sis­ka tol­ken

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Resorna Till Nya Zeeland -

När Cook kom till Ta­hiti på sin förs­ta re­sa i april 1769 möt­te han en po­ly­ne­sisk präst som het­te Tu­paia. Han till­hör­de den mys­tis­ka re­li­giö­sa sek­ten Ari­o­ri som dyr­ka­de krigs­gu­den Oro. Tu­paia var en myc­ket in­tel­li­gent man som dess­utom var ka­ris­ma­tisk och fun­ge­ra­de som råd­gi­va­re till en av de störs­ta höv­ding­ar­na på ön. Sam­ti­digt var han äls­ka­re till en an­nan höv­dings hust­ru. Tu­paia ha­de mött eu­ro­pé­er ti­di­ga­re då kap­ten Samu­el Wal­lis med far­ty­get HMS Dolp­hin ha­de gjort ett up­pe­håll på Ta­hiti 1767. Då ha­de Tu­paia pas­sat på att lä­ra sig en del eng­els­ka och nu gick han med på att an­slu­ta sig till ex­pe­di­tio­nen om­bord på En­de­a­vour för att re­sa till Nya Ze­e­land. An­led­ning­en var del­vis att han ha­de po­li­tis­ka fi­en­der som han gär­na vil­le slip­pa. När Cook frå­ga­de ho­nom om om­rå­dets geo­gra­fi, ri­ta­de Tu­paia en kar­ta över Ta­hiti som vi­sa­de om­kring 130 öar inom en ra­die av 320 mil. De fles­ta av öar­na ha­de han in­te be­sökt själv men att kän­na till de­ras po­si­tion var en del av en munt­lig tra­di­tion som för­des vi­da­re bland präs­ter­na. Tu­paia var ovär­der­lig som tolk när de möt­te ma­o­ri­er­na, men han triv­des in­te sär­skilt bra bland be­sätt­ning­en. Cook be­skrev ho­nom som en ”skarp­sin­nig, käns­lig, skick­lig och på­hit­tig man, men även stolt och en­vis”. I de­cem­ber 1770 dog Tu­paia av dy­sen­te­ri el­ler i ma­la­ria som han smit­tats av då En­de­a­vour gjort ett stopp i Bata­via på hem­vä­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.