Nya Ze­e­lands uni­ka ar­ter

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Resorna Till Nya Zeeland -

Bryg­göd­la

Bryg­göd­lan el­ler tu­a­ta­ran är strängt ta­get in­te nå­gon öd­la ut­an till­hör en egen gren av rep­ti­ler som ut­veck­la­des för 200 mil­jo­ner år se­dan. De är utrot­nings­ho­ta­de och fö­re­kom­mer ba­ra i na­tur­re­ser­vat på öar­na.

Kau­ri­träd

Det här barr­trä­det ger mer tim­mer än nå­got an­nat träd. Un­der 190 mil­jo­ner år har kau­ri­trä­den sett unge­­­fär li­ka­da­na ut och kau­risko­gar­na på Nya Ze­e­land till­hör de älds­ta i värl­den.

Moa

Det fanns sam­man­lagt nio oli­ka un­derar­ter av den­na stor­väx­ta ut­dö­da få­gel ut­an flyg­för­må­ga. De all­ra störs­ta var dub­belt så höga som en män­ni­ska. Mo­an utro­ta­des av ma­o­ri­er­na ge­nom jakt.

Jät­tewe­ta

Bris­ten på rov­djur bland dägg­dju­ren gjor­de att de här gräs­hoppsli­ka in­sek­ter­na kun­de ut­veck­las i stor­lek. Den störs­ta we­ta man fun­nit ha­de en kropp som var tio cen­ti­me­ter lång och den väg­de mer än en sparv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.