Li­vet ef­ter re­san

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Upptäckten Av Den Amerikan -

Lewis och Clark hyl­la­des som na­tio­nal­hjäl­tar. Pre­si­dent Tho­mas Jef­fer­son var an­ge­lä­gen om att vi­sa dem hur nöjd han var med de­ras in­sat­ser och gav dem bå­da po­li­tis­ka ut­näm­ning­ar. Men i Lewis fall bi­drog in­te den nya pos­ten till nå­gon sin­nes­frid. Han käm­pa­de på med si­na plik­ter som gu­ver­nör i Lou­i­si­a­na, men var of­ta de­pri­me­rad och gav ef­ter för en be­gyn­nan­de al­ko­ho­lism. Hans liv slu­ta­de i tra­ge­di när han sköt sig själv på väg till Washing­ton den 12 ok­to­ber 1809.

Clarks liv ut­veck­la­des desto bätt­re. Han ar­be­ta­de som af­färsom­bud i han­deln med ur­be­folk­ning­en och gif­te sig 1808. Se­na­re blev han ut­nämnd till gu­ver­nör i Mis­sou­ri, där han stan­na­de i tio år. Trots si­na hår­da ord om si­oux­in­di­a­ner av la­ko­ta­s­tam­men ef­ter ett mö­te med dem som ha­de kun­nat slu­ta il­la, blev han känd för att be­hand­la ur­be­folk­ning­en rätt­vist. Det fanns till och med de som tyck­te att han be­hand­la­de dem allt­för väl. Han tog hand om Saca­gaweas och Tous­sa­ints barn, Je­an Bap­tis­te (som Clark ha­de kal­lat Pomp när han var li­ten) även ef­ter Saca­gaweas död 1812. Den unge man­nen skul­le se­na­re re­sa till Eu­ro­pa och be­sö­ka det tys­ka ho­vet.

Det hän­de med den oräd­da du­on ef­ter hem­koms­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.