Hams ef­ter­le­van­de

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder John Hanning Speke -

Un­der si­na re­sor kom John Spe­ke att tro på den så kal­la­de ha­mi­tis­ka te­o­rin: idén om att vis­sa af­ri­kans­ka stam­mar, ex­em­pel­vis tut­si, här­stam­ma­de från Ham, No­as son i Gam­la Tes­ta­men­tet. Me­del­ti­da tän­ka­re ha­de an­ta­git att al­la af­ri­ka­ner här­stam­ma­de från Ham, men Spe­ke an­såg att tut­si­er­nas lju­sa­re hy be­vi­sa­de att de var Hams san­na ätt­ling­ar. Hud­fär­gen var det dri­van­de bakom hans idéer och han såg tut­si­er­na som ”up­pen­ba­ra be­vis för san­ning­en i de he­li­ga tex­ter­na”. Han be­skrev dem som en ”över­läg­sen ras” som skil­de sig från al­la and­ra af­ri­kans­ka stam­mar och han an­såg att de var de­ras na­tur­li­ga her­rar. Det­ta på grund av de­ras ”fi­na ova­la an­sik­ten och sto­ra ögon… över­lägs­na kän­ne­tec­ken på Abes­si­ni­ens bäs­ta blod”. All­ra mest iö­gon­fal­lan­de hos tut­si­er­na var en­ligt Spe­ke ”en hög grad av asi­a­tis­ka drag som ra­ka­re och mind­re bre­da nä­sor”. Med stöd i den­na typ av be­vis trod­de han att af­ri­ka­ner läng­re norrut var mer ”ci­vi­li­se­ra­de” än de ”bar­ba­ris­ka” stam­mar­na i Cen­tral­af­ri­ka. Te­o­rin ha­de länge fö­re­språ­ka­re som an­såg att Spe­kes iakt­ta­gel­ser var be­vis för den­na bi­sar­ra lo­gik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.