Förs­ta re­san ge­nom Nord­väst­pas­sa­gen

In­nan kapp­löp­ning­en mot Sydpolen led­de Amund­sen den förs­ta ex­pe­di­tion som lyc­ka­des ta sig ige­nom den mytomspun­na Nord­väst­pas­sa­gen.

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

År 1903 be­gav sig Ro­ald Amund­sen till­sam­mans med en be­sätt­ning på sex män ut på en tre år lång re­sa. De fär­da­des längs den be­röm­da sjörutt som för­bin­der At­lan­ten med Stil­la ha­vet, men som ing­en än­nu ha­de lyc­kats ta sig ige­nom ut­an döds­o­lyc­kor och ka­ta­stro­fer.

Amundsens båt var en li­ten fis­ke­båt, den 47 ton tunga Gjøa, som med sin för­må­ga att kun­na gå i grun­da­re vat­ten pas­sa­de per­fekt för upp­dra­get. Pla­nen var att hål­la sig nä­ra kus­ten.

Man av­seg­la­de från Kristi­a­nia (nu­ti­da Oslo) den 16 ju­ni och sat­te kurs mot Grön­lands väst­kust. Där­ifrån seg­la­de de över Baf­fin Bay i Nor­dat­lan­ten in­nan de la­de för an­kar ut­an­för Bee­chey Is­land i nor­ra Ka­na­das skär­gård. På sam­ma plats ha­de den brit­tis­ke sjö­fa­ra­ren Sir John Frank­lin sla­git lä­ger med sin be­sätt­ning fle­ra år ti­di­ga­re på 1800-ta­let un­der sitt mind­re lyc­ko­sam­ma sö­kan­de ef­ter Nord­väst­pas­sa­gen. Ef­ter ett par da­gar fort­sat­te Amund­sen ge­nom Frank­linsun­det, upp­kal­lat ef­ter den olyck­sa­li­ge sjö­fa­ra­ren, och la­de för an­kar vid ön King Wil­li­am Is­lands syd­öst­ra ud­de.

Amund­sen och be­sätt­ning­en döp­te den lil­la ham­nen till Gjö­a­havn och den är än idag känd som Gjöa Ha­ven. Här stan­na­de de i näs­tan två år, ge­nom vint­rar­na 1903 och 1904, ut­för­de ex­pe­ri­ment med mag­ne­tism och gjor­de ut­fär­der.

En släd­ex­pe­di­tion gick till out­fors­ka­de om­rå­den norrut vin­tern 1905, en re­sa på drygt 128 mil. På den­na re­sa lyc­ka­des Amund­sen lo­ka­li­se­ra den mag­ne­tis­ka Nord­po­len, men han nåd­de in­te fram till den.

Un­der de långa vint­rar­na på ön lär­de de kän­na de lo­ka­la in­ui­ter­na och lär­de sig myc­ket om hur man över­le­ver i det ex­tre­ma ark­tis­ka kli­ma­tet, hur man fär­das med lätt pack­ning och an­vän­der hunds­lä­de. De här kun­ska­per­na blev vär­de­ful­la för Amund­sen un­der hans fram­gångs­ri­ka ex­pe­di­tion till Sydpolen se­na­re.

Till sist läm­na­de än­då Gjøa med be­sätt­ning ham­nen och ön. Det var i au­gusti 1905 och de gick för­bi Cam­bridge Bay väs­ter om ka­na­den­sis­ka ön Victo­ria Is­land för att se­dan fort­sät­ta seg­la sö­derut. Den tred­je och sista vin­tern un­der ex­pe­di­tio­nen till­bring­a­de de vid King Po­int på Ka­na­das nord­kust in­nan de frös in­ne ut­an­för Her­schel Is­land i näs­tan en hel må­nad. I au­gusti 1906 lyc­ka­des de ta sig ut och seg­la­de i fle­ra vec­kor in­nan de så små­ning­om, den 31 au­gusti sam­ma år, nåd­de de fram till sta­den No­me i Alas­ka. De­ras an­komst dit mar­ke­ra­de den förs­ta lyc­ka­de seg­lat­sen ge­nom Nord­väst­pas­sa­gen.

Amund­sen skrev: ”Min pojk­dröm – i det ögon­blic­ket ha­de jag upp­fyllt den. Jag fick en un­der­lig käns­la i hal­sen, jag kän­de mig bå­de över­spänd och trött – jag kän­de mi­na svag­he­ter – och jag ha­de tå­rar i ögo­nen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.