1953 ÅRS EVERESTLAG

Det tuf­fa gäng­et som gjor­de Ed­mund Hil­la­ry säll­skap mot värl­dens högs­ta.

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Bestigning­en Av Everest -

John Hunt Le­da­re för ex­pe­di­tio­nen

Hunt lär­de kän­na Al­per­na och Hi­ma­laya ti­digt i li­vet. Ef­ter and­ra världs­kri­get gick han med i Supre­me He­a­dquar­ters Al­li­ed Ex­pe­di­tio­na­ry For­ce, där han fick för­frå­gan om att le­da 1953 års ex­pe­di­tion.

Ten­zing Nor­gay Väg­vi­sa­re/bergs­be­sti­ga­re

En sher­pa från nord­öst­ra Ne­pal. Ten­zing lek­te med tan­ken att bli budd­hist­munk in­nan han val­de en kar­riär som bergs­be­sti­ga­re. Ti­di­ga­re ha­de han del­ta­git i Ship­tons Eve­rest ex­pe­di­tion 1935.

Ge­or­ge Lo­we Bergs­be­sti­ga­re

Nya zee­län­da­ren Lo­we bör­ja­de ar­bets­li­vet som lä­ra­re och möt­te Ed­mund Hil­la­ry när han klättt­ra­de i söd­ra Al­per­na un­der sin se­mes­ter.

Al­fred Gre­go­ry Fo­to­graf/bergs­be­sti­ga­re

Gre­go­ry väx­te upp i eng­els­ka Black­pool och in­led­de sin klätt­rings­kar­riär i La­ke District och i Skott­land. Hans bil­der från Eve­rest och and­ra ex­pe­di­tio­ner har setts över he­la värl­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.