Den ki­ne­sis­ka skatt­flot­tans sju re­sor

Stora upptäckare - - Innehåll -

Zheng He vil­le stär­ka ki­ne­siskt in­fly­tan­de ge­nom att be­dri­va han­del med and­ra världs­de­lar.

Ki­na 1405–1433

Den förs­ta av ki­ne­sis­ka skatt­flot­tans sju vå­ga­de re­sor in­led­des år 1405. Re­sor­na led­des av ut­fors­ka­ren och ami­ra­len Zheng He och på­gick till 1431. De öka­de det ki­ne­sis­ka im­pe­ri­ets in­fly­tan­de i värl­den, från In­do­ne­si­en till Afri­ka.

Flot­tan be­ställ­des år 1403 av Yong­le-kej­sa­ren Zhu Di och han gav den mus­lims­ka eu­nuc­ken Zhen He upp­dra­get som be­fäl­ha­va­re för ex­pe­di­tio­nen. Med si­na 180 cen­ti­me­ter i strumpläs­ten var kap­ten Zheng He en im­po­ne­ran­de ge­stalt. Han ha­de ta­gits till­fånga som barn när han ba­ra var 10 år. Där­ef­ter ha­de han klätt­rat i gra­der­na inom det mi­li­tä­ra och lyc­kats gö­ra in­tryck på kej­sa­ren ge­nom si­na in­sat­ser på slag­fäl­tet. Nu var han kej­sa­rens be­trod­da råd­gi­va­re och fick an­sva­ret för att hit­ta nya han­dels­vä­gar till sjöss. Tan­ken var att er­sät­ta de långa ka­ra­van­vä­gar som ut­gjor­de ki­ne­ser­nas han­dels­rut­ter på land. En an­nan mål­sätt­ning var att för­stär­ka Ki­nas sta­tus som su­per­makt i ara­bis­ka län­der och Öst­af­ri­ka.

Även om Zheng Hes kropps­längd var im­po­ne­ran­de vid den­na tid, var det ing­et mot hans flot­ta. De störs­ta far­ty­gen mät­te runt 71 me­ter – men de kan ha va­rit så långa som 137 me­ter – och kräv­de en be­sätt­ning på fle­ra hund­ra man.

Flot­tan skul­le i tur och ord­ning ta sig först till nu­ti­da Vi­et­nam och där­i­från vi­da­re till Ja­va, Ma­lac­ka­halvön, Su­mat­ra, ögrup­per­na An­da­ma­ner­na och Ni­ko­ba­rer­na, nu­ti­da Sri Lan­ka, Kol­ka­ta (Cal­cut­ta) och där­i­från till­ba­ka till Ki­na. Jung­fru­re­san var lång­t­i­från pro­blem­fri och Zheng He såg sig tvung­en att vän­da sin flot­ta vid Sri Lan­ka, där de in­te var väl­kom­na. På hem­re­san fick han käm­pa emot den fruk­ta­de pi­ra­ten Chen Zuyi ut­an­för Pa­lem­bang i In­do­ne­si­en. Pi­ra­ten Zuyi blev än­nu en del av den vär­de­ful­la last kap­ten Zheng He ha­de med sig till­ba­ka till Ki­na. Skep­pen var ful­las­ta­de; med om­bord fanns till och med sän­de­bud och vik­ti­ga di­plo­ma­ter från län­der­na de be­sökt.

Flot­tan sat­te åter se­gel två år se­na­re då di­plo­ma­ter­na och sän­de­bu­den skul­le hem igen. Di­rekt ef­ter åter­re­san 1409 blev Zheng He be­ord­rad att gö­ra om den förs­ta re­san. Den tog två år. Där­ef­ter fick han och be­sätt­ning­en vi­la i två år i Ki­na in­nan det 1413 var dags för näs­ta, än­nu mer om­fat­tan­de och ut­ma­nan­de re­sa.

Un­der den­na fjär­de re­sa skul­le de seg­la till Ara­bis­ka halvön och vi­da­re där­i­från till Afri­ka. Hor­muz, Aden, Muscat, Mo­ga­dishu och Malin­di var ham­nar på vägen. Den­na gång skul­le flot­tan få med sig oer­hör­da skat­ter och bå­de ting och va­rel­ser som man ald­rig ti­di­ga­re skå­dat i Ki­na ald­rig, till ex­em­pel gi­raf­fer. Kej­sa­ren lär ha upp­skat­tat det­ta, för han be­ord­ra­de yt­ter­li­ga­re två li­ka långa re­sor, men med and­ra stopp på vägen.

Me­dan flot­tan be­fann sig till sjöss dog kej­sa­ren på slag­fäl­tet i ett fältslag i kri­get mot mon­go­ler­na. Även om Zheng Hes skatt­flot­ta ha­de bi­dra­git med myc­ket gott till Ki­na var ex­pe­di­tio­ner­na dy­ra. Den nye Hong­xi-kej­sa­ren be­stäm­de att de mås­te upp­hö­ra, men han av­led ef­ter ba­ra ett år. Hans son och ef­ter­trä­da­re Xu­an­de-kej­sa­ren be­stäm­de sig för att än­nu en ex­pe­di­tion skul­le or­ga­ni­se­ras, men det skul­le bli den sista.

År 1429 ha­de Zheng He bör­jat åld­ras och bli sva­ga­re. Den sjun­de re­san, som in­led­des 1431, tog tre år och be­sök­te 17 oli­ka ham­nar. Det finns an­led­ning att tro att han var fö­re eu­ro­pé­er­na med att run­da Go­da­hopp­sud­den. Un­der åter­re­san av­led Zheng He och han be­grav­des till sjöss. Un­der hans kom­man­do ha­de den kej­ser­li­ga flot­tan in­te ba­ra hit­tat nya han­dels­vä­gar ut­an ock­så vi­sat om­värl­den att Ki­na var en makt att räk­na med.

De ki­ne­sis­ka skatt­skep­pens sju re­sor Un­der det ti­di­ga 1400-ta­let ut­ö­ka­de Ki­na sitt in­fly­tan­de och eta­ble­ra­de sig som en su­per­makt ge­nom vad som gått till histo­ri­en som ”de ki­ne­sis­ka skatt­skep­pens sju re­sor”. På si­na re­sor från Ja­va till Kol­ka­ta...

Stor flot­ta, stor be­sätt­ning Ami­ral Zheng Hes flot­ta ska ha be­stått av to­talt 300 skepp varav minst 62 skatt­skepp som var gi­gan­tis­ka djon­ker. Ef­tersom re­sor­na var långa an­vän­des des­sa far­tyg även för in­kvar­te­ring av man­skap: na­vi­ga­tö­rer, sjö­män,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.