Ju­an Pon­ce de León

Han var en sol­dat med sto­ra am­bi­tio­ner. Pon­ce de León sök­te lyc­kan i Nya värl­den och fann en loc­kel­se i upp­täck­ter som kom att kos­ta ho­nom li­vet.

Stora upptäckare - - Innehåll -

Sök­te han verk­li­gen ef­ter Ung­do­mens Käl­la?

In­nan Ju­an Pon­ce de León nåd­de Nya värl­den ha­de han del­ta­git i stri­der­na i Gra­na­da för att kas­ta ut mo­rer­na från Spa­ni­en. När fält­tå­get till slut lyc­kats och kri­get var över 1492, var hans strids­konst in­te läng­re ef­ter­frå­gad. Där­för sök­te han sig till den nya sor­tens även­tyr som upp­stod när fler och fler de­lar av värl­den skul­le ut­fors­kas. På hös­ten 1493 var han med på Co­lum­bus and­ra re­sa, som en av 200 fri­vil­li­ga.

Ef­ter två må­na­der till sjöss nåd­de Co­lum­bus Kari­bi­en och ön His­pa­ni­o­la, där Pon­ce de León fann sin nya upp­gift. Han lyc­ka­des vin­na His­pa­ni­o­las gu­ver­nörs för­tro­en­de när han an­vän­de sin mi­li­tä­ra er­fa­ren­het för att slå ner ett upp­ror hos ur­be­folk­ning­en. Se­dan lät han byg­ga bo­sätt­ning­ar på den öst­ra de­len av ön och blev med ti­den ut­nämnd till gu­ver­nör över öst­ra His­pa­ni­o­la. Det var en lön­sam verk­sam­het; han be­drev od­ling på de sto­ra land­om­rå­den han fått som be­lö­ning för det kväs­ta upp­ro­ret och han föd­de upp bo­skap som han sål­de till si­na kon­tak­ter i Spa­ni­en.

Un­der sin tid på His­pa­ni­o­la hör­de Pon­ce de León ta­las om att det fanns guld och än­nu mer bör­dig jord på den när­be­läg­na ön Bo­rin­quen. Ef­ter åt­minsto­ne en re­sa dit i hem­lig­het fick han år 1508 till­stånd av den spans­ka kro­nan att ut­fors­ka ön när­ma­re. Med ba­ra ett far­tyg och 50 sol­da­ter land­steg han i när­he­ten av vå­ra da­gars San Ju­an och gav ön nam­net Pu­er­to Ri­co. Guld­fyn­dig­he­ter­na han hört ta­las om ha­de höjt hans för­vänt­ning­ar och ef­ter ba­ra ett år blev Pon­ce de León ut­nämnd till gu­ver­nör över Pu­er­to Ri­co.

Han led­de nu ex­plo­a­te­ring­en av det lo­ka­la tai­no­fol­ket och eta­ble­ra­de ko­lo­ni­er över he­la ön. Men ad­mi­nist­ra­ti­va in­tri­ger skul­le kom­ma att sin­ka ho­nom un­der ett par år. Di­e­go Co­lon, son

till Co­lum­bus och vice­kung över His­pa­ni­o­la, mot­ar­be­ta­de ho­nom och för­sök­te be­grän­sa hans in­fly­tan­de ge­nom en rad ju­ri­dis­ka fin­ter och tvis­ter. Bit­ter över att hans tid slö­sa­des bort i spans­ka rätt­sa­lar tac­ka­de Pon­ce de León ge­nast ja till ett er­bju­dan­de från kung Fer­dinand om att ut­fors­ka and­ra län­der i Nya värl­den. Det myc­ket för­mån­li­ga av­tal som Pon­ce de León fick till stånd med spans­ka kro­nan in­ne­bar att han med kung­ens väl­sig­nel­se skul­le få en­sam­rätt till de land­om­rå­den han upp­täck­te.

Än en gång var det ryk­ten om sto­ra ri­ke­do­mar som väck­te Pon­ce de Leóns även­tyrs­lust. Han ha­de hört be­rät­tel­ser om ett gröns­kan­de land som kal­la­des Bi­mi­ni där det fanns guld, bör­dig jord och möj­li­gen även ung­do­mens käl­la, en käl­la med ma­giskt vat­ten som gjor­de att den som drack det blev ung igen.

Pon­ce de León or­ga­ni­se­ra­de och fi­nan­si­e­ra­de per­son­li­gen en ex­pe­di­tion be­stå­en­de av tre far­tyg och en be­sätt­ning på un­ge­fär 200 man. De sat­te se­gel från Pu­er­to Ri­co i mars 1513 och höll nord­väst­lig kurs. En må­nad se­na­re steg de iland på Nor­da­me­ri­kas öst­kust. Land­ska­pets skön­het fång­a­de Pon­ce de León och det var in­te långt till påsken som i Spa­ni­en kal­las Pa­scua Flo­ri­da, blom­mor­nas fest. Av des­sa två an­led­ning­ar gav han lan­det nam­net La Flo­ri­da. Han ha­de land­sti­git i när­he­ten av nu­ti­da St Au­gus­ti­ne.

Ur­sprungs­be­folk­ning­ar ha­de länge fun­nits i om­rå­det. An­tag­li­gen ha­de öst­kus­ten upp­täckts ti­di­ga­re av span­jo­rer på väg mot Ba­ha­mas. Men Pon­ce de León sat­te fo­kus på re­gi­o­nen som ing­en ti­di­ga­re. På sin väg sö­derut längs Flo­ri­das kust rå­ka­de han ut för häf­tig vind, star­ka havs­ström­mar och gro­pig sjö. Vil­ket gav ho­nom an­led­ning att ge plat­sen nam­net Cape Ca­na­ve­ral (un­ge­fär Ström­mar­nas ud­de). Han ska ock­så ha upp­täckt Golfström­men, den kraf­ti­ga var­ma havs­ström som un­der­lät­tar far­ty­gens re­sa norrut på At­lan­ten och han be­sök­te bå­de Flo­ri­da Keys och ögrup­pen Dry Tor­tu­gas, tor­ra öar ut­an vat­ten men med sto­ra po­pu­la­tio­ner av havs­sköld­pad­dor.

En del fors­ka­re häv­dar att Pon­ce de León även gick in i Mex­i­kans­ka gol­fen och där­i­från ut­fors­ka­de Flo­ri­das väst­kust än­da upp till vad som idag kal­las Char­lot­te Har­bor. Där ska han ha stött på mot­stånd från de­lar av den ame­ri­kans­ka ur­be­folk­ning­en Ca­lu­sa och bli­vit tvung­en att åter­vän­da till stran­den och de vän­tan­de far­ty­gen. Nu höll pro­vi­an­ten på att ta slut och de åter­vän­de till Pu­er­to Ri­co.

Vid åter­koms­ten upp­täck­te Pon­ce de León att si­tu­a­tio­nen i Pu­er­to Ri­co ha­de bli­vit ka­o­tisk. Ett upp­ror bland ur­be­folk­ning­en ha­de re­sul­te­rat i att bo­sätt­ning­ar­na plund­rats och bränts ner och fle­ra span­jo­rer ha­de dö­dats. Nå­gon gång un­der år 1514 sat­te han se­gel mot Spa­ni­en för att be­rät­ta om al­la si­na upp­täck­ter. Re­sul­ta­tet blev att spans­ka kro­nan ut­nämn­de Pon­ce de León till gu­ver­nör över Bi­mi­ni och Flo­ri­da och gav or­der om att han skul­le kvä­sa upp­ro­ret i Pu­er­to Ri­co.

I mit­ten av 1515 var Pon­ce de León åter på väg mot Pu­er­to Ri­co. De­tal­jer­na är okla­ra men han ver­kar ha va­rit fram­gångs­rik i att åter­stäl­la ord­ning­en på ön. Men han av­bröt de mi­li­tä­ra ak­ti­vi­te­ter­na när han fick ve­ta att kung Fer­dinand ha­de dött. Då åter­vän­de han ge­nast till Spa­ni­en för att för­sva­ra si­na eg­na in­tres­sen. Un­der de kom­man­de två åren gjor­de han vad han kun­de vid det spans­ka ho­vet för att säk­ra sin eko­no­mis­ka och po­li­tis­ka fram­tid. In­te för­rän han var för­vis­sad om att hans till­gång­ar var säk­ra­de, åter­vän­de han till Pu­er­to Ri­co.

Pon­ce de Leóns and­ra Flo­ri­da-ex­pe­di­tion in­led­des i feb­ru­a­ri 1521. Gans­ka li­te do­ku­men­ta­tion har över­levt från den­na ex­pe­di­tion men man tror att Ca­lu­sa-stam­men an­föll span­jo­rer­na nå­gon gång i ju­li. En pil träf­fa­de Pon­ce de León i lå­ret, var­på ex­pe­di­tio­nen drog sig till­ba­ka till Ku­ba. Dess le­da­re dog i Ha­van­na se­na­re sam­ma må­nad, san­no­likt av blod­för­gift­ning.

”Det an­ses att Pon­ce de León var den som upp­täck­te Golfström­men.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.