Fer­dinand Ma­gel­lan

Ma­gel­lans ex­pe­di­tion för att hit­ta sjö­vä­gen till Kryd­dö­ar­na led­de till värl­dens förs­ta världs­om­seg­ling. Men Ma­gel­lan kom ald­rig hem igen.

Stora upptäckare - - Innehåll -

Ma­gel­lan ge­nom­för­de den förs­ta världs­om­seg­ling­en nå­gon­sin.

Ma­gel­lans krö­ni­kör, ita­li­e­na­ren An­to­nio Pi­ga­fet­ta (14911531), var den som först be­rät­ta­de om Ma­gel­lans världs­om­seg­ling. Det var en histo­ria som för 1500-ta­lets män­ni­skor mås­te ha fram­stått un­ge­fär som sci­ence­fic­tion­be­rät­tel­ser gör för oss idag: ut­omjor­disk och fan­ta­si­eg­gan­de. På den här ti­den fanns sjö­fa­ra­re och fi­lo­so­fer som trod­de att ha­vet skul­le ko­ka sjö­män le­van­de om de kor­sa­de ekva­torn, att gi­gan­tis­ka sjö­o­djur kun­de dy­ka upp från ha­vens djup och äta far­tygs­be­sätt­ning­ar le­van­de och att skepp helt en­kelt kun­de tip­pa över kan­ten på den plat­ta värl­den. Där­för fram­stod Pi­ga­fet­tas re­do­gö­rel­ser för världs­om­seg­ling­en som helt om­väl­van­de för si­na lä­sa­re. Sam­ma ef­fekt ha­de den dö­de Ma­gel­lans res­väg på geo­gra­fer­na. Pi­ga­fet­tas histo­ri­er är kryd­da­de med dra­ma­tik och fyll­da av märk­li­ga kon­flik­ter, or­gi­er i mån­sken, egen­dom­li­ga sex­ri­ter, öar be­fol­ka­de av kan­ni­ba­ler och an­nat som för­med­la­de en bild av enor­ma även­tyr och upp­off­ring­ar. Vis­ser­li­gen ge­nom­för­de Ma­gel­lan en världs­om­seg­ling, men få över­lev­de för att kun­na be­rät­ta om den. En av de få var Pi­ga­fet­ta.

När Christo­fer Co­lum­bus ha­de upp­täckt Ame­ri­ka gav det nytt bräns­le till ri­va­li­te­ten mel­lan Por­tu­gal och Spa­ni­en. De de­la­de nu upp Nya värl­den mel­lan sig och vil­le att på­ven Alex­an­der VI skul­le ra­ti­fi­ce­ra ett av­tal, det så kal­la­de Tor­desil­last­rak­ta­tet. Det un­der­teck­na­des 1494 och vad som se­dan följ­de har be­skri­vits som re­näs­san­sens mot­sva­rig­het till rymd­kapp­löp­ning­en. När vad som då kal­la­des Söd­ra ha­vet ha­de upp­täckts ut­an­för Pa­na­mas väst­kust 1513 upp­stod dis­kus­sio­ner om hur man

Un­der upp­väx­ten var Ma­gel­lan page vid den por­tu­gi­sis­ka drott­ning­ens hov och ut­bil­da­des vid drott­ning Le­o­no­ras pa­ge­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.