Eli­za­bet­hs pi­ra­ter

Un­der upp­täck­ter­nas tids­ål­der, blev na­tio­ners öden och män­ni­skors lyc­ka skap­ta, gru­sa­de och stul­na på de öpp­na ha­ven.

Stora upptäckare - - Innehåll -

Pi­ra­ter som Dra­ke och Ra­le­igh gjor­de Eng­land till ett fruk­tat land på världs­ha­ven.

”Ris­ker­na var sto­ra, men vins­ter­na om de lyc­ka­des var än­nu stör­re.”

In­nan Eli­za­beth be­steg tro­nen plå­ga­des Eng­land av in­ter­na kon­flik­ter. Hen­nes far, Hen­rik VIII, ha­de bru­tit med ka­tols­ka kyr­kan vil­ket lett till att Eng­land fått en fi­en­de i Rom. Och när hans tro­nar­vinge Ed­ward VI has­tigt dog ut­lös­tes en suc­ces­sions­kris. När Ma­ry I ef­ter­träd­de sin bror gick lan­det till­ba­ka till ka­to­li­cis­men och al­la som vå­ga­de ut­ma­na den nya ka­tols­ka drott­ning­en brän­des på bål ut­an nåd. Me­dan and­ra län­der blomst­ra­de käm­pa­de Eng­land för att upp­rätt­hål­la lag och ord­ning inom si­na eg­na grän­ser. Vad lan­det be­höv­de var en sta­bil och san­sad re­gent, en vars re­ge­ring skul­le tillå­ta na­tio­nen att fro­das. Och det var pre­cis vad Eng­land fann i Eli­za­beth.

Hon var pro­te­stant, men ut­an att va­ra ex­trem som hen­nes pap­pa ha­de va­rit. Eli­za­beth var to­le­rant, mått­full och till­räck­ligt klok för att lyss­na på si­na råd­gi­va­re. När lan­det till slut ha­de sta­bi­li­se­rats nå­got vå­ga­de be­folk­ning­en tillå­ta sig att se ut mot res­ten av värl­den. De upp­täck­te då att myc­ket ha­de hänt och att värl­den ut­veck­lats ut­an Eng­land. Spans­ka, ita­li­ens­ka och por­tu­gi­sis­ka sjö­fa­ra­re be­härs­ka­de ha­ven. Med hjälp av si­na so­fisti­ke­ra­de na­vi­ga­tions­verk­tyg be­drev de lön­sam han­del och ha­de fun­nit nya, ef­fek­ti­va sjö­vä­gar och rut­ter. Om Eng­land in­te snart gjor­de nå­got åt sa­ken skul­le lan­det bli iso­le­rat och sår­bart.

Be­väp­na­de med nya na­vi­ga­tions­verk­tyg vå­ga­de eng­els­ka sjö­män till sist läm­na land ur sik­te och be­ge sig ut på öpp­na ha­vet. Nu greps na­tio­nen av upp­täc­kar­lust och blev an­ge­lä­gen om att del­ta i kon­kur­ren­sen, spri­da kris­ten­do­men över värl­den och, vik­ti­gast av allt: fin­na ri­ke­dom. Per­so­ner som Wal­ter Ra­le­igh och Fran­cis Dra­ke, som från bör­jan var helt okän­da, blev be­kan­ta namn ef­ter att ha full­bor­dat stor­slag­na seg­lat­ser för eng­els­ka kro­nans räk­ning. I takt med att ri­ke­do­mar­na bör­ja­de flö­da in i lan­det kän­de sig fler och fler am­bi­tiö­sa sjö­män, kap­te­ner och även­ty­ra­re ma­na­de att ge sig ut på ha­ven. Ära, för­mö­gen­het och spän­ning loc­ka­de. Ris­ker­na var sto­ra, men om det lyc­ka­des var be­lö­ning­en och vins­ter­na än­nu stör­re.

Det blev up­pen­bart att de sto­ra vins­ter­na fanns i han­deln och en mängd han­dels­kom­pa­ni­er bör­ja­de växa upp run­tom i Eng­land. Ge­nom fa­ro­fyll­da re­sor till fjär­ran ex­o­tis­ka län­der kun­de köp­män­nen im­por­te­ra mäng­der av vär­de­ful­la kryd­dor, pep­par, mus­kot, vin, ädel­ste­nar, fär­gextrakt och till och med sla­var till Eng­land.

Det­ta var upp­täck­ter­nas tids­ål­der, en epok av för­änd­ring. En tid när en en­kel sjö­man med även­tyrs­lust kun­de tjä­na en för­mö­gen­het om han var till­räck­ligt mo­dig. Det fanns en ny värld där­u­te att upp­täc­ka och det ver­ka­de som om he­la den gam­la värl­den kun­de för­änd­ras li­ka snabbt som vin­den kan vän­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.