02 Malin­di

Stora upptäckare - - Forntida Seglare Den Kinesiska Skattflott­an -

Zheng Hes se­na­re re­sor för­de flot­tan till fle­ra ham­nar i Öst­af­ri­ka. Men man tror att det var i Malin­di i Kenya som de tog om­bord gi­raf­fer. Dju­ren gjor­de ett djupt in­tryck på be­sätt­ning­en och se­na­re även på kej­sa­ren själv. Gi­raf­fen har lik­he­ter med qilin, ett på­hit­tat djur i ki­ne­sisk my­to­lo­gi. Den an­ses va­ra ett gott omen och ett tec­ken på att den nu­va­ran­de härs­ka­ren är god och rätt­rå­dig. När Kon­fu­ci­us mam­ma vän­ta­de ho­nom fick hon be­sök av en qilin un­der gra­vi­di­te­ten som gav hen­ne en ja­de­tav­la där det stod att hen­nes barn skul­le bli nå­got stort. Se­na­re för­ut­sågs hans död när en kusk ska­da­de en qilin. Ge­nom att fö­ra gi­raf­fer till Ki­na bi­drog Zheng He till att be­kräf­ta Yong­el-kej­sa­rens po­pu­la­ri­tet hos fol­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.