Afri­kas ri­ke­do­mar

Den af­ri­kans­ka kon­ti­nen­ten ru­va­de på ri­ke­do­mar som eu­ro­pé­er­na åtråd­de. Bå­de köp­män och and­ra vil­le ta del av över­flö­det.

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Henrik Sjöfararen -

1. Sla­var

Den por­tu­gi­sis­ka slav­han­deln ha­de bli­vit så pass eta­ble­rad att Hen­rik be­ord­ra­de byg­gan­det av en fäst­ning och ett för­råds­hus för sla­var på ön Ar­gu­in Is­land 1448.

2. ”Drak­blod”

Den blod­rö­da kå­dan från Drak­blods­trä­det på Ka­na­ri­eö­ar­na an­sågs ha me­di­cins­ka egen­ska­per och var myc­ket dyr­bar. Den an­vän­des även som färg­me­del.

3. Kryd­dor

På Hen­riks tid var kryd­dor ett vitt be­grepp som kun­de in­klu­de­ra me­di­ci­ner och dro­ger, par­fy­mer och kos­me­ti­ka. Men för­stås an­vän­de man ock­så kryd­dor som idag, till att smak­sät­ta ma­ten. På bil­den syns pep­par.

4. Guld

Guld var en stor mo­ti­va­tions­fak­tor för många sjö­fa­ra­re. På Hen­riks tid forsla­des den äd­la me­tal­len till Eu­ro­pa på långa ka­mel­ka­ra­va­ner från gru­vor­na i Gu­i­nea, sö­der om Sa­ha­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.