Grym rätt­vi­sa

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Vasco Núñez de Balboa -

Även om Va­sco Núñez de Bal­boa var be­tyd­ligt mil­da­re mot ur­be­folk­ning­en än de conquistad­orer som skul­le föl­ja, var han än­då in­te främ­man­de för våld när han be­döm­de att det var nöd­vän­digt. Pe­ter Ver­mig­li, även kal­lad Pe­ter Mar­ty­ren, be­rät­tar i sin bok Om Nya värl­den (1530) om en ohygg­lig hän­del­se. Bal­boa ma­ta­de si­na hun­dar med 40 ho­mo­sex­u­el­la män ur ur­be­folk­ning­en. Han ha­de upp­rörts över att de unga män­nen, som ha­de hög sta­tus hos ur­be­folk­ning­en, kläd­de sig i fe­mi­ni­na klä­der och ”gick för långt med ona­tur­ligt um­gänge”. För­fat­ta­ren häv­dar att de fles­ta urin­vå­na­der stöd­de Bal­boa i hans vre­de ef­tersom ”in­fö­ding­ar­na viss­te att so­do­mi var en för­o­lämp­ning mot Gud”. Det var så­dant be­te­en­de som ”ut­lös­te de över­sväm­ning­ar och stor­mar, den ås­ka och de blix­tar som så of­ta plå­ga­de dem”.

Span­jo­rer­na an­vän­de sig myc­ket av hun­dar i Nya värl­den. Bal­bo­as egen hund het­te Le­on­chil­lo. Han sa­des ha re­kord i att spå­ra för­rym­da sla­var, som han fång­a­de och led­de till­ba­ka till sin hus­se. Om de gjor­de mot­stånd, bet och slet han dem i styc­ken. Pe­ter Ver­mig­li skri­ver att Le­on­cil­lo till­de­la­des ”sam­ma an­del som en båg­skytt” av al­la by­ten och rö­vat gods och att hun­den er­öv­ra­de myc­ket guld och många sla­var åt sin hus­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.