Glom­da ut­fors­ka­re un­der Tudor­ti­den

Män­nen vars seg­lat­ser för­änd­ra­de Eng­lands syn på värl­den

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Tudortiden­s England -

Hump­h­rey Gil­bert 1539–1583

Han var halv­bror till Sir Wal­ter Ra­le­igh och eta­ble­ra­de 1583 Ka­na­das öst­li­gas­te pro­vins, St John’s New­found­land. Gil­bert var en ti­dig fö­re­trä­da­re för den eng­els­ka ko­lo­ni­a­lis­men i Nor­da­me­ri­ka. Från bör­jan ha­de han le­tat ef­ter en seg­lings­bar pas­sage ge­nom nor­ra Ame­ri­ka för att kun­na nå Asi­en.

John Hawkins 1532–1595

Han var ku­sin till Fran­cis Dra­ke och en av ar­ki­tek­ter­na bakom upp­bygg­na­den av den brit­tis­ka flot­tan. Han led­de ock­så fle­ra re­sor till Väst­af­ri­ka och Sy­da­me­ri­ka. Hawkins var en grän­sö­ver­skri­dan­de han­dels­man som tjä­na­de sto­ra peng­ar på slav­han­del.

Ri­chard Gren­vil­le 1542–1591

Han var eng­elsk krigs­hjäl­te och gjor­de vik­ti­ga in­sat­ser för att be­fol­ka Nya värl­den. Gren­vil­le för­sök­te eta­ble­ra eng­elsk­ta­lan­de ko­lo­ni­er på Ro­ano­ke Is­land och hans äro­ri­ka död om­bord på far­ty­get Re­venge har odöd­lig­gjorts i Ten­ny­sons dikt The­re­venge.

Mar­tin Fro­bisher 1535/1539–1594

Fro­bisher var fast be­stämd om att hit­ta en Nord­väst­pas­sage till In­di­en och Ki­na och gjor­de tre re­sor för att sö­ka ef­ter den. Den­ne ka­pa­re och pirat kom över vad han själv trod­de var 1 550 ton guld. Men det vi­sa­de sig va­ra vär­de­lös järn­py­rit el­ler kis.

Ri­chard Hawkins 1562–1622

John Hawkins son som gick till havs för att plund­ra spans­ka kro­nans egen­do­mar i Sy­da­me­ri­ka. Trots att hans plund­rings­rä­der i spansk­ta­lan­de by­ar och stä­der sä­ger nå­got an­nat, häv­da­de han för egen del be­stämt att syf­tet med hans ex­pe­di­tio­ner var att gö­ra geo­gra­fis­ka upp­täck­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.