CHAR­LES DAR­WIN 1809–1882

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Resan Med Beagle -

Kort­bio

Ef­ter ti­den som na­tur­ve­ta­re om­bord på Be­ag­le for­mu­le­ra­de Char­les Dar­win sin evo­lu­tions­te­o­ri. Upp­täck­ter­na han gjort låg till grund för te­o­rin om att an­pass­ning till de ytt­re för­hål­lan­de­na var en grund för över­lev­nad bland ar­ter­na. Hans te­o­ri sän­de chock­vå­gor ge­nom ve­ten­skaps­sam­häl­let. Tan­ken att Gud in­te ha­de med ar­ter­nas upp­komst att gö­ra skaf­fa­de ho­nom bå­de vän­ner och fi­en­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.