Hur Dar­win ham­na­de om­bord på Be­ag­le

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Resan Med Beagle -

I sin ung­dom, åra­tal in­nan han res­te iväg med Be­ag­le, var Char­les Dar­win en be­svi­kel­se för sin far. Pap­pan ha­de in­ve­ste­rat mas­sa peng­ar i hans ut­bild­ning och upp­fost­ran, men den unge Char­les ve­ten­skap­li­ga ny­fi­ken­het var i kon­flikt med pla­ner­na att bli präst.

Kon­flik­ten es­ka­le­ra­de när den unge Char­les fick av­bry­ta si­na stu­di­er i me­di­cin vid uni­ver­si­te­tet i Edin­burgh för att istäl­let skri­va in sig i Cam­bridge där han skul­le stu­de­ra te­o­lo­gi. Även om han var osä­ker på vad ex­akt det var han vil­le gö­ra med sitt liv, ha­de den unge Char­les Dar­win en stark plikt­käns­la. Det var nå­got som hjälp­te ho­nom se­na­re i hans nog­gran­na ob­ser­va­tio­ner och stu­di­er av na­tu­ren.

Hans mor­far Jo­si­ah Wedgwood var en känd mot­stån­da­re till sla­ve­ri­et och Dar­win trod­de hel­hjär­tat på sin fa­miljs över­ty­gel­se. Ge­nom re­san på Be­ag­le fick han i Sy­da­me­ri­ka på egen hand be­vitt­na hur sla­var och dag­lö­na­re be­hand­la­des. Han skrev i sin dag­bok om hur choc­kad han blev och vil­ken för­fä­ran han kän­de in­för de­ras vill­kor.

Dar­win var ing­et första­handsval om­bord på Be­ag­le ut­an blev till­frå­gad ef­ter två and­ra, Henyns och Jenslow, ha­de tac­kat nej. Un­der ti­den i Cam­bridge ha­de Dar­win bli­vit känd som en trev­lig och fråg­vis kil­le, och de vil­le ge ho­nom den­na chans.

Vid den­na tid be­fann sig Dar­win i ett kri­tiskt ske­de av sitt liv och han såg re­san som en möj­lig­het att vi­sa vad han kun­de, men ock­så som ett till­fäl­le att ta re­da på hur det skul­le va­ra att ar­be­ta som na­tur­ve­ta­re. De me­to­der och slut­led­ning­ar han an­vän­de sig av på re­san på­ver­ka­de stort hur and­ra fors­ka­re ar­be­tar. Men det var ti­den som en­sam på fäl­tet om­bord på Be­ag­le som gav ho­nom själv­för­tro­en­det att ge sig i kast med de sto­ra frå­gor­na och for­mu­le­ra sin te­o­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.