TIDS­LIN­JE 1844–1848

Från ex­pe­di­tio­nens hopp­ful­la in­led­ning till det ka­ta­stro­fa­la för­svin­nan­det.

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Den Tragiska Franklinre­san -

De­cem­ber 1844

På ini­ti­a­tiv av Sir John Bar­row, an­dre­sek­re­te­ra­re vid brit­tis­ka ami­ra­li­te­tet fram till 1845, ska en ny ex­pe­di­tion skic­kas ut för att slut­gil­tigt kart­läg­ga Nord­väst­pas­sa­gen. Man börjar in­le­da för­be­re­del­ser­na.

Ja­nu­a­ri 1845

Trots ami­ra­li­tets be­tänk­lig­he­ter på grund av hans ål­der – Frank­lin var 59 år gam­mal – får han klar­tec­ken att le­da sö­kan­det ef­ter Nord­väst­pas­sa­gen ef­ter att kap­ten Ja­mes Ross tac­kat nej till er­bju­dan­det.

Maj 1845

Da­gar­na in­nan ex­pe­di­tio­nen ska av­seg­la blir Frank­lin, som va­rit säng­lig­gan­de med in­flu­en­sa, arg på sin fru som pla­ce­rat det brit­tis­ka bané­ret i bro­de­rat si­den över ho­nom me­dan han le­gat till sängs. Han för­kla­rar att det är ett då­ligt omen.

19 maj 1845

HMS Ere­bus och HMS Ter­ror läg­ger ut från Gre­en­hit­he i Kent. De sät­ter kurs mot Orkneyö­ar­na och seg­lar över Nord­sjön. Frank­lin är om­tyckt och re­spek­te­rad som kap­ten bå­de hos be­sätt­ning­en och av of­fi­ce­rar­na.

Ju­ni 1845

Från Strom­ness på Orkneyö­ar­na fort­sät­ter de två far­ty­gen ut på nor­ra At­lan­ten med kurs mot Di­sko Bay på Grön­land. De får säll­skap av Bar­ret­to Ju­ni­or, en trans­port­båt, som frak­tar he­la la­gets för­nö­den­he­ter.

Sent i ju­li 1845

Vid Di­sko Bay på väst­ra Grön­land slak­tar Bar­ret­to Ju­ni­ors be­sätt­ning tio ox­ar för att fyl­la på kött­för­rå­den. Of­fi­ce­rar­na skri­ver brev som trans­port­far­ty­get tar med sig. Fem be­sätt­nings­män som in­te kla­rar den fort­sat­ta ex­pe­di­tio­nen sätts av och får ock­så föl­ja med.

Ja­nu­a­ri 1846

Ex­pe­di­tio­nen ank­rar för över­vint­ring vid Bee­chey Is­land 1846 win­ter. Nu börjar be­sätt­ning­en att dö. Wil­li­am Brai­ne, John Tor­ring­ton och John Hart­nell be­gravs i pryd­li­ga gra­var som hit­ta­des 1850.

12 sep­tem­ber 1846

Ere­bus och Ter­ror läm­nar Bee­chey Is­land för att be­ge sig mot Pe­el Sound och längs med King Wil­li­am Is­lands väst­kust. Där fry­ser de åter­i­gen fast och får över­vint­ra i två vint­rar.

22 april 1848

Far­ty­gen över­ges ef­tersom de sut­tit fast i isen se­dan sep­tem­ber 1846. In­te hel­ler den­na som­mar ska isen släp­pa sitt grepp.

26 april 1848

De över­le­van­de ur be­sätt­ning­en ut­ar­be­tar en plan och för­sö­ker nå myn­ning­en av Back Ri­ver, där Hud­son’s Bay Com­pa­ny har en ut­post. Det är mer än hund­ra mil dit och de har in­te en chans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.