Fyn­den av Ere­bus och Ter­ror

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder Den Tragiska Franklinre­san -

Vrakres­ter från far­ty­gen och mänsk­li­ga kvar­le­vor från de om­kom­na hit­ta­des un­der oli­ka sök­ex­pe­di­tio­ner från 1800-ta­let och fram­åt. En sam­ling ar­te­fak­ter och blek­ta ske­lett hit­ta­des ut­sprid­da kring King Wil­li­am Is­lands syd­kust och på and­ra stäl­len. Un­der ti­digt 1980-tal led­des ett team av Owen Be­at­tie från uni­ver­si­te­tet i Al­ber­ta. Tea­met un­der­sök­te kvar­le­vor­na och red­de ut vad som ha­de hänt be­sätt­ning­en, men far­ty­gen hit­ta­des in­te för­rän 2014 re­spek­ti­ve 2016.

Sö­kan­det ef­ter HMS Ere­bus och HMS Ter­ror ha­de po­li­tis­ka di­men­sio­ner. Ka­na­da vil­le sä­ker­stäl­la sin auk­to­ri­tet och ställ­ning i norr, re­gi­o­ner som ha­de un­der­ställts Ka­na­da av brit­ter­na på 1880-ta­let. Re­ge­ring­en Har­per för­kla­ra­de att fyn­den och ar­vet ef­ter Frank­lin­ex­pe­di­tio­nen var av av­gö­ran­de be­ty­del­se för Ka­na­das kon­troll av Nord­väst­pas­sa­gen.

HMS Ere­bus hit­ta­des i Qu­een Maud´s Gulf på 11 me­ters djup den 9 sep­tem­ber 2014. Far­ty­get var i stort sett in­takt även om en stor bit av stä­ven ha­de punk­te­rats av havs­i­sen.

Men det var när fors­kar­na hit­ta­de HMS Ter­ror som histo­ri­en om Frank­lin­ex­pe­di­tio­nen fick skri­vas om. Fyn­det som gjor­des den 12 sep­tem­ber 2016 be­fann sig un­ge­fär tio mil bort från den be­räk­na­de fynd­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.