Det and­ra opi­um­kri­get

Stora upptäckare - - Upptäckter­nas Tidsålder David Livingston­e -

Da­vid Living­sto­ne av­råd­des från att åka till Ki­na, och det var in­te ut­an an­led­ning. Mel­lan 1856 och 1860 ha­de lan­det be­fun­nit sig i ett krig med Stor­bri­tan­ni­en som kal­la­des det and­ra opi­um­kri­get. Det förs­ta opi­um­kri­get ha­de slu­tat med ett orätt­vist freds­av­tal. Ett ki­ne­siskt far­tyg miss­tänk­tes för smugg­ling och brit­ter­na ha­de an­fal­lit Kan­ton (nu­ti­da Gu­ang­z­hou) med hjälp av ame­ri­kans­ka flot­tan. Där slogs de till­ba­ka av ki­ne­ser­na.

Då sök­te de väst­li­ga krigs­mak­ter­na stöd hos frans­män­nen och åter­vän­de i maj 1858. Den här gång­en er­öv­ra­de de Kan­ton och en rad fäst­ning­ar nä­ra Ti­ent­sin. Ett freds­av­tal un­der­teck­na­des som öpp­na­de Ki­na för han­del med väst. Men ki­ne­ser­na var in­te nöj­da med vill­ko­ren i av­ta­let och an­föll brit­tis­ka flot­tan vid Pei­hoflo­den.

Det and­ra opi­um­kri­get slu­ta­de med ett fält­tåg i land där brit­ter­na och frans­män­nen in­tog Pe­king (Beijing) och den ki­ne­sis­ke kej­sa­ren Xi­an­feng fick fly. När de nu var be­seg­ra­de ha­de ki­ne­ser­na ing­et an­nat val än att gå med på an­gri­par­nas orätt­vi­sa vill­kor. Det var ock­så i det­ta sam­man­hang som ett 99-årigt kon­trakt gav brit­ter­na rätt till ”de nya ter­ri­to­ri­er­na” i och om­kring Hong Kong, nå­got som skul­le va­ra fram till 1997.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.