13 Sep­tem­ber 1911

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Kapplöpnin­gen Till Sydpolen -

Jag vet in­te vad jag ska tro om Amundsens chan­ser. Om han når po­len mås­te det bli fö­re oss och han kom­mer att fär­das snabbt med si­na hun­dar och gans­ka sä­kert kom­mer han att ge sig ut ti­digt. Du kan li­ta på att jag in­te kom­mer att gö­ra nå­got dumt. Det en­da jag är rädd för är att du mås­te va­ra be­redd på att upp­täc­ka att vår ex­pe­di­tion blir för­löj­li­gad. När allt kom­mer om­kring är det ar­betsin­sat­sen som räk­nas och in­te ap­plå­der­na ef­teråt. R. S

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.