Tids­lin­je för Apol­lo 11

Stora upptäckare - - De Yttersta Gränserna Neil Armstrong -

16 ju­li 1969

Lju­det var minst sagt mäk­tigt när den kraf­ti­ga Sa­turn V-ra­ke­ten lyf­te och läm­na­de jor­den för att sti­ga upp­åt mot skyn. Ra­ke­ten var in­de­lad i tre steg och ef­ter ett och ett halvt varv runt jor­den gav det tred­je ste­get Apol­lo den slut­gil­ti­ga knuf­fen för att sät­ta kurs mot må­nen.

16 ju­li 1969

Kom­man­do­mo­du­len och mån­lan­da­ren var fäs­ta­de vid Sa­turn V:s nos­kon på ett sätt som in­ne­bar att de skul­le los­sa ef­ter att de läm­nat jor­den. Ser­vice­mo­du­len och kom­man­do­mo­du­len skul­le dra ifrån och doc­ka med mån­lan­da­ren in­nan upp­dra­get fort­sat­te.

19 ju­li 1969

In­nan de kun­de lan­da på må­nen mås­te Apol­lo 11 kret­sa runt må­nens bak­si­da. När de be­fann sig där skul­le de in­te gå att se från jor­den och in­te hel­ler kun­na kon­tak­ta kon­troll­sta­tio­nen i Houston. Det var ser­vice­mo­du­lens mo­tor som gav dem till­räck­lig höjd för att Apol­lo 11 skul­le ham­na i om­lopps­ba­na.

20 ju­li 1969

När det blev dags att lan­da, kröp Armstrong och Ald­rin in i mån­lan­da­ren Eag­le och Mi­chael Col­lins läm­na­des kvar i kom­man­do­mo­du­len för att cirk­la runt må­nen på egen hand. Kloc­kan 17:28 GMT skil­des Eag­le från kom­man­do­mo­du­len Co­lum­bia och ned­stig­ning­en mot måny­tan in­led­des.

20 ju­li 1969

Ef­ter ma­nu­ell flyg­ning av Eag­le över fält som täck­tes av klipp­block lan­da­de Neil Armstrong Eag­le på ett tryggt stäl­le. Ba­ra 45 se­kun­ders bräns­le åter­stod. Mån­lan­da­ren stod på må­nens yta kloc­kan 20:18 GMT.

20 ju­li 1969

Kloc­kan 02:51 GMT öpp­nar Neil Armstrong luc­kan på mån­lan­da­ren och klätt­rar ut. När han går ner­för ste­gen sät­ter han på sin tv-ka­me­ra och gör en pa­us för att kon­trol­le­ra hur djupt ner i mån­dam­met Eag­les ben ha­de sjun­kit. Han pla­ce­ra­de sin vänst­ra fot i mån­dam­met kloc­kan 02:56 GMT.

21 ju­li 1969

Kloc­kan 17:54 ef­ter mind­re än en dag på måny­tan var det dags att åter­vän­da. Mån­lan­da­rens av­fyr­ning­s­teg star­ta­de mo­torn som gick igång med en så­dan smäll att den ame­ri­kans­ka flag­gan de ha­de rest väl­te. Armstrong och Ald­rin ha­de in­lett förs­ta etap­pen på väg till­ba­ka mot jor­den.

21 ju­li 1969

Mån­lan­da­ren mås­te nu doc­ka med Co­lum­bia som låg i om­lopps­ba­na. Ef­ter det­ta skul­le ast­ro­nau­ter­na och de pro­ver de sam­lat från måny­tan för­flyt­ta sig till kom­man­do­mo­du­len in­nan jet­mo­to­rer­na gick igång. Nu var de på väg hem igen.

24 ju­li 1969

Co­lum­bia in­le­der ned­stig­ning­en mot at­mo­sfä­ren och lan­dar med fall­skär­mar i Stil­la ha­vet. Där ploc­kas be­sätt­ning­en upp av en he­li­kop­ter och förs till USS Hor­net där pre­si­dent Nix­on vän­tar för att väl­kom­na och gra­tu­le­ra de mo­di­ga ast­ro­nau­ter­na.

10 au­gusti 1969

Ef­ter tre vec­kor i ka­ran­tän för att sä­ker­stäl­la att inga far­li­ga bak­te­ri­er fanns med från må­nen (vid den­na tid viss­te man än­nu in­te att ing­et liv kan ex­i­ste­ra där) tilläts Apol­lo 11:s be­sätt­ning änt­li­gen att åter­vän­da till värl­den, där de häl­sa­des som hjäl­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.