Fem böc­ker med kopp­ling till Rin­ke­by.

Tenstadirekt - - SIDAN 1 - Em­ma Löf Hag­ström 073-541 57 26 em­ma.hagstrom@di­rekt­press.se

RIN­KE­BY

Än är som­ma­ren in­te rik­tigt över. Här tip­sar bib­li­o­te­ka­ri­en Sa­mi­ra Maal­la från Rin­ke­by bib­li­o­tek om någ­ra böc­ker med Rin­ke­by­kopp­ling, per­fek­ta för bå­de sol­sto­len el­ler en reg­nig dag i sof­fan.

• Gu­nil­la Lund­gren, ”Rin­ke­by 163: Värl­dens by” (2013)

– Gu­nil­la Lund­gren är en för­fat­ta­re som skri­vit många böc­ker om och med Rin­ke­by­bor­na. Den här in­ne­hål­ler be­rät­tel­ser av unga bo­sat­ta i Rin­ke­by. Om de­ras liv och dröm­mar, samt in­ter­vju­er med de­ras äld­re släk­ting­ar.

• Gu­nil­la Lund­gren och Le

gla­ten­ge pen club, ”Askung­en i Rin­ke­by” (2016)

– Pas­sar barn från 9-12 år. Hand­lar om en romsk flic­kas var­dag i Rin­ke­by. Un­der två års tid träf­fa­de Gu­nil­la Lund­gren 15 roms­ka barn på bib­li­o­te­ket i As­ke­by­sko­lan, och det var un­der des­sa mö­ten som boken väx­te fram.

• Eli­se Karls­son, ”Klass”

(2017)

– Hand­lar om ro­ma­nens hu­vud­per­son Hélèn och och hen­nes pojk­vän Ri­kard, om hur ett nytt liv ef­ter gym­na­si­et kan bli. Upp­växt­skild­ring som ut­spe­lar sig i Rin­ke­by.

• Alex­an­dra Pa­sca­li­dou,

”Bortom mam­mas ga­ta” (2001)

– I boken be­rät­tar Pa­sca­li­dou om flyk­ten till Sve­ri­ge och upp­väx­ten i Rin­ke­by. Hur hon mö­ter räds­la, ra­sism och an­nat. Hon ing­er myc­ket hopp trots det svå­ra. Finns även över­satt till Gre­kis­ka.

• Christi­an Hol­men och Dick Sun­de­vall, ”Tre brö­der” (2005)

– För­fat­tar­na har gått ige­nom allt ma­te­ri­al om fal­let med mor­det på den 19-åri­ge Ra­du Acsi­nia, som sköts till döds vid Rin­ke­by tun­nel­ba­nesta­tion 2002.

FO­TO: AN­NA RÖNNQVIST

LÄS­NING. Sa­mi­ra Maal­la från Rin­ke­by bib­li­o­tek tip­sar om lo­kal lit­te­ra­tur. Gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.