Fler ka­me­ror ska öka trygg­he­ten på busstor­get.

Tenstadirekt - - SIDAN 1 - Em­ma Löf Hag­ström 073-541 57 26 em­ma.hagstrom@di­rekt­press.se

KISTA

Den 1 augusti blev det möj­ligt att ut­an till­stånd över­va­ka om­rå­den in­till re­dan över­va­ka­de plat­ser i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Som en följd av det­ta kun­de sju trygg­hetska­me­ror drift­sät­tas på Kista busstorg, där stads­de­len nu hop­pas få bukt med otrygg­het och drog­han­del.

Bu­set och stö­ket ska bort från Kista, så är det ba­ra.

I ju­ni rös­ta­de riks­da­gen ige­nom en änd­ring i ka­me­raö­ver­vak­nings­la­gen, där man slo­pa­de kra­vet på till­stånd från Da­ta­in­spek­tio­nen för att be­dri­va ka­me­raö­ver­vak­ning av plat­ser an­grän­san­de till re­dan över­va­ka­de sta­tions- och håll­plats­om­rå­den, till ex­em­pel torg och vägar.

Den 1 augusti träd­de ny­ord­ning­en i kraft, och först i Sve­ri­ge att tilläm­pa det­ta blev Kista busstorg, ef­ter ett sam­ar­be­te mel­lan SL och Rin­ke­by-Kista. Där sat­tes sju trygg­hetska­me­ror i drift re­dan sam­ma dag.

– Se­dan makt­skif­tet 2018 har vi vid­ta­git en rad oli­ka åt­gär­der för att gö­ra Kista busstorg tryg­ga­re, ex­em­pel­vis ge­nom bätt­re belys­ning, klot­ter­sa­ne­ring och vi får för­hopp­nings­vis ock­så ord­nings­vak­ter i an­slut­ning till busstor­get, sä­ger stads­dels­nämn­dens ord­fö­ran­de Ben­ja­min Dousa (M).

Kista busstorg har pe­kats ut som ett om­rå­de där nar­ko­tika­för­sälj­ning­en ökat och otrygg­he­ten är stor. I och med ka­me­raö­ver­vak­ning­en hop­pas stads­de­len nu få bukt med det.

– Er­fa­ren­he­ten från när ka­me­ror sat­tes upp i Hus­by och Rin­ke­by är att brotts­lig­he­ten, sär­skilt nar­ko­tika­för­sälj­ning­en, gick ner dras­tiskt, sä­ger Ben­ja­min Dousa.

Trygg­het för in­vå­nar­na Bil­der­na från ka­me­ror­na kom­mer rul­las di­rekt till SL:s trygg­hets­cen­tral. När ett even­tu­ellt sam­tal kom­mer kan ope­ra­tö­rer­na ta fram fil­men och vär­de­ra vil­ken typ av in­sats som be­hövs. Po­li­sen kan även an­vän­da ma­te­ri­a­let till ut­red­ning­ar.

– Bu­set och stö­ket ska bort från Kista, så är det ba­ra. Van­li­ga in­vå­na­re ska vå­ga ta bus­sen till och från job­bet och sko­lan ut­an att kän­na sig otryg­ga. Där­för är det här en vik­tig åt­gärd, sä­ger Ben­ja­min Dousa.

FO­TO: AN­NA WETTERGÅRD

ÖVERVAKNIN­G. Kista busstorg ska bli tryg­ga­re med hjälp av sju nya ka­me­ror.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.